Обратно Заседание № 93 на ПК по здравеопазване и социална политика от 20.07.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

20.07.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-7701/12.07.2022 г. относно приемане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) (ДЦПЛУ) с адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Рикардо Вакарини“ № 8, вх. А, партер, от 30 на 60 места, считано от 01.08.2022 г. и допълване мястото, на което ще се предоставят част от дейностите включени в ДЦПЛУ.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА22-ВК66-5548/30.05.2022 г. относно проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА22-ВК08-7918/20.05.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-7918/2/12.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на част от четириетажна нежилищна сграда с идентификатор 68134.1106.327.4 – публична общинска собственост, включваща част от първия етаж (без аптеката), както и втория, третия и четвъртия етаж на сградата, находящи се на булевард “Александър Стамболийски” № 186, Район “Красна поляна”

Иван Чакъров – Кмет на Район “Красна поляна”

4

Доклад № СОА22-ВК66-7785/13.07.2022 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Николай Стойнев

Д-р Антон Койчев,дм

Дончо Барбалов

5

Доклад № СОА22-МЦ29-156/7/14.07.2022 г. относно изменение на Решение № 253 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на СОС

М. Христова

Б. Ботев

Д. Барбалов

6

Доклад № СОА22-ВК66-7778/13.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.

д-р Антон Койчев,дм

 д-р Веселин Милев

 Милка Христова

 Дончо Барбалов

7

Доклад № СОА22-ВК66-7776/13.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.

д-р Антон Койчев,дм

 д-р Веселин Милев

 Милка Христова

 Дончо Барбалов

8

Доклад № СОА22-ГР94-954/2/13.07.2022 г. относно възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център II - София“ ЕООД до избора на управител, след провеждането на конкурс.

Дончо Барбалов

 д-р Антон Койчев,дм

 д-р Веселин Милев

9

Доклад № СОА22-МЦ29-303/2/13.07.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой нова гъвкава модулна система за анализ на биохимични, електролитни и имунологични изследвания.

д-р Антон Койчев,дм.

 д-р Веселин Милев

 Ирина Йорданова

 Дончо Барбалов

10

Доклад № СОА22-МЦ29-196/2/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

д-р Антон Койчев,дм.

 д-р Веселин Милев

 Дончо Барбалов

11

Доклад № СОА22-МЦ29-250/2/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

д-р Антон Койчев,дм.

 д-р Веселин Милев

 Дончо Барбалов

12

Доклад № СОА22-ВК66-7764/13.07.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

д-р Антон Койчев,дм.

 д-р Веселин Милев

 Дончо Барбалов

13

Доклад № СОА22-МЦ29-99/2/14.07.2022 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД за разпоредителна сделка чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

14

Писмо № СОА22-МЦ29-329/11.07.2022 г. относно сключване на договор между МБАЛ „Княгиня Клемнтина“ – София ЕАД и Нов български университет – отложено от предишното заседание за предоставяне на проект на договор

Д-р Б. Петров – изп. директор

15

Писмо № СОА22-НЦ62-620/12.07.2022 г. относно предложение за сътрудничество между Столична община и фондация „Сошъл фючър“

Йоана Колева - председател

16

Покана № СОА22-МЦ29-335/1/13.07.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 26.07.2022 г., 10.00 ч.

Проф.д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

17

Разни.

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-7966/15.07.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) – с основни дейности “Дневна грижа“,   на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-1254/14.07.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.08.2022г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад № СОА22-ВК66-7942/15.07.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“  с адрес: гр.София, ул. „Охридско езеро“ № 2 от 6 места на 8 места, считано от 01.08.2022г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад № СОА22-ДИ05-2131/1/15.07.2022 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“, с адрес: гр. София, ул. „Гюешево“ № 21 от 20 места на 35 места, считано от 01.09.2022г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

4

Доклад № СОА22-ВК08-9480/21.06.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-9480/1/04.07.2022 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител - мл. eксперт в отдел „КОССДИКЕУМ“ на район „Красно село“ - СО

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

5

Доклад № СОА22-МЦ29-258/4/18.07.2022 г. относно даване на съгласие на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

6

Доклад № СОА22-МЦ29-322/2/18.07.2022 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

7

Писмо № СОА22-МЦ29-338/18.07.2022 г. относно разрешение за закупуване на ехограф със собствени средства

Д-р И. Попов – управител на ДКЦ ХVІІІ-София ЕООД

 

Извънредна точка

 

№ по ред

 

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ТД26-9093/3/19.07.2022 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение „Партньорства и финансиране за социалното включване на мигранти“ (Partnerships and Financing for Migrant Inclusion - PAFMI), финансирано от Европейската комисия /чрез Генерална дирекция „Вътрешни работи и миграция“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“/ through the Directorate General for Home Affairs and Migration (DG HOME)/ Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)/.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

 

Видеоизлъчване

Протокол