Обратно Заседание № 8 на ПК по здравеопазване и социална политика от 22.01.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

22.01.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Отчет № СОА20-ВК66-420/15.01.2020 г. относно изпълнение на Програма на СО за скринигово изследване за рак на млечната жлеза на жените от преподавателските колективи в общинските образователни институции на територията на СО

Д. Барбалов – зам.кмет на СО

2

Отчет № СОА20-ВК66-417/15.01.2020 г. относно изпълнение на Програма на СО за скринигово изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на СО – 2018/2019 г.

Д. Барбалов – зам.кмет на СО

3

Писмо № СОА19-МЦ29-559/29.11.2019 г. относно монтиране на нова пожароизвестителна система

Писмо № СОА19-МЦ29-559/4/16.01.2020 г. с приложени оферти

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

4

Отчети № СОА19-МЦ29-329/1/04.10.2019 г., СОА19-МЦ29-569/03.12.2019 г. и  № СОА19 -МЦ29-329/3/10.01.2020 г. за дейността на ликвидатора на ДКЦ Х-София ЕООД – в ликвидация

В. Савов - ликвидатор

5

Отчет № СОА19-МЦ29-330/2/10.01.2020 г. за дейността на ликвидатора на МЦ 1-Банкя  ЕООД – в ликвидация

В. Савов - ликвидатор

6

Отчет № СФИ19-МЦ29-5/303/21.11.2019 г. за дейността на контрольора на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

Т. Падийска - контрольор

 

7

Писмо № СОА19-МЦ29-585/16.12.2019 г. за удължаване на гратисния период на отпуснати заеми на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков -

управител

8

Покана № СОА20-МЦ29-15/14.01.2020 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

9

Покана № СОА20-МЦ29-21/1/16.01.2020 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

10

Разни