Обратно Заседание № 87 на ПК по здравеопазване и социална политика от 08.06.2022 г.

 

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

08.06.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-338/5/20.05.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост) – с основни дейности „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и “Дневна грижа“,   на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-0622/18.04.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.05.2022г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5470/27.05.2022 г. относно получена покана за участие на Столична община като партньор в проектно предложение „Социални услуги ориентирани към гражданите“, СИТИСЕСС (Citizen-Centered Social Services, CITICESS), финансирано от Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад вх.№ СОА22-НЦ62-199/4/02.06.2022 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти" ЕАД да сключи договор за заем за послужване върху магазин №I с идентификатор 68134.306.403.1.57. застроена площ 182.29 кв.м. находят се на първи и полуетаж, състоящ се от едно помещение, тоалетна с площ 3.02 кв.м., находяща се на първи етаж на кота +0.00 м. и обслужващо складово помещение с площ 15.05 кв.м., находящо се на полуетаж на кота +1.15 м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Царибродска” №136-142 със „Сдружение на украинските организации в България Мати Украйна".

Георги Георгиев

Малина Едрева

Грети Стефанова

Карлос Контрера

 

4

Доклад вх.№ СОА22-ДИ05-1763/02.06.2022 г. относно искане за прилагане на насърчителна мярка, предоставена със Сертификат за инвестиция Клас „В“ №  0001/15.09.2021 г. за инвестиционен проект „Разширение на дейността на Медицински център „Детско здраве“ и разширяване на сътрудничеството с МБАЛ „Здравето 2012“ ООД чрез построяване на „Сграда с обществени функции  - детски медицински комплекс с болнично детско отделение и поликлинична част в новообразуван УПИ  XIII/2024, 2025, 2026, 2027, 9504/ - за „здравно заведение“, кв.9, м. „Овча купел - актуализация“.

Николай Стойнев, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Анна Стойкова, Борислав Бориславов, д-р Веселин Милев, Васко Тодоров, Грети Стефанова, Зафир Зарков, Татяна Георгиева

5

Доклад № СОА22-ВК08-6443/19.04.2022 г. и становище СОА22-ВК08-6443/1/18.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница“.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

6

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-161/2/25.05.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-182/2/25.05.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-183/2/25.05.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев

Милка Христова

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5406/26.05.2022 г. относно Програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).

Д-р Антон Койчев,дм

Малина Едрева

Д-р Веселин Милев

Милка Христова Дончо Барбалов

10

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5745/02.06.2022 г. относно даване на съгласие Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД – гр. София да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-5651/01.06.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарична вноска.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

12

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-247/2/02.06.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXX - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

13

Доклад № СОА22-МЦ29-44/2/02.06.2022 г. относно отпускане на заем от Столична община на „ДКЦ ХХІХ-София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев

Милка Христова Дончо Барбалов

14

Писмо № СОА22-ВК66-5214/23.05.2022 г. относно определяне на представители от Столичен общински съвет за сформиране на комисия за провеждане на конкурсна процедура за възлагане на социалната услуга „Правна клиника“ на  частен доставчик

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

16

Покана № СОА22-МЦ29-263/1/02.06.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 22.06.2022 г., 10.00 ч.

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

17

Разни.

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-5651/1/03.06.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

2

Доклад № СОА22-ВК66-5899/06.06.2022 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да извърши ремонт на покрива и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток, представляващи дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов