Обратно Заседание № 86 на ПК по здравеопазване и социална политика от 25.05.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

25.05.2022 г., 14.30 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-1843/04.02.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-1843/3/13.05.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Каритас -София“, върху нежилищен имот – частна общинска собственост, за Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“

Д. Божилов – кмет на р-н „Триадица“

2

Доклад № СОА22-ВК08-4480/22.03.2022 г. и становище № СОА22-ВК08-4480/1/29.04.2022 г. относно откриване на процедура за  провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1.4, с площ от 24 кв. м, находящ се на втория етаж в административната сграда на кметството в село Кокаляне, Район “Панчарево”

Николай Гюров – Кмет на Район “Панчарево”

3

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4518/09.05.2022 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на контрол на „Диагностично-консултативен център XXV – София“ ЕООД, до избора на контрольор след провеждането на конкурс.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад вх.№ СОА22-МЦ29-168/2/12.05.2022 г. относно даване на съгласие на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4693/11.05.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 година на „Дентален център II-София“ ЕООД и „Дентален център VI-София“ ЕООД и Бизнес план за 2022 г. на „Дентален център II-София“ ЕООД.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев

Милка Христова

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4915/17.05.2022 г. относно прекратяване на „Дентален център VI-София“ ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Дентален център II-София“ ЕООД.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев

Милка Христова

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4991/18.05.2022 г. относно избор на представител  на Столична община в областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

Д-р Антон Койчев, дм

8

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-4977/18.05.2022 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение  - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства нова медицинска апаратура и да извърши подмяна на електрониката и въжетата на съществуващия пътнически асансьор – представляващи дълготраен материален актив.

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Докладна № СОА22-МЦ29-248/19.05.2022 г. относно необходимост от спешно закупуване на Активиметър и закрит радиоактивен референтен източник на Cs-137 за радиоактивния блок на Отделението по нуклеарна медицина при СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, гр. София

Д-р Б. Димитров – управител

10

Докладна записка № СОА22-МЦ29-242/13.05.2022 г. относно разрешение за извършване на подмяна на дограма в ДКЦ ХХІV-София ЕООД

Д-р С. Лазарова - управител

11

Искане № СОА22-МЦ29-247/17.05.2022 г. относно разрешение за закупуване на DR панел за нуждите на ДКЦ ХХХ-София ЕООД със собствени средства

Д-р Цв. Недялков - управител

12

Справка № СФИ22-ВК66-193/27.04.2022 г. относно срок на действие на договори за управление и контрол на общинските търговски дружества със 100%  участие на СО в капитала

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

13

Покана № СОА22-МЦ29-244/17.05.22 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 07.06.2022 г., 09.00 ч.

Л. Асенова – управител на ДКЦ ХХ-София ЕООД

14

Покана № СОА22-МЦ29-251/19.05.22 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 08.06.2022 г., 13.00 ч.

Д-р Й. Георгиева – управител на ДКЦ ХVІ-София ЕООД

15

Отчети №№ СОА22-МЦ29-238/12.05.22 г., СФИ22-ТД26-144/116/04.05.22 г.,

Управители на общински лечебни заведения

16

Отчети №№ СФИ22-ТД26-167/115/05.05.2022 г., СФИ22-ТД26-144/117/05.05.2022 г.

Контрольори на ОЛЗ

17

Разни.