Обратно Заседание № 85 на ПК по здравеопазване и социална политика от 18.05.2022 г.

 

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопзаване и социална политика

18.05.2022 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-НЦ62-924/9/26.08.2021 г. и становище СОА20-НЦ62-924/13/29.04.2022 г. относно отмяна на Решение № 576 по Протокол № 80/25.07.2019 г. на СОС, с което е дадено съгласие за отдаване под наем без провеждане на търг и публично оповестен конкурс на клубно помещение на „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза“, „Съюз на инвалидите в България“ за нуждите на ДИ „Бели брези“ поради финансови причини и приемане на ново решение за предоставяне на безвъзмездно управление на район „Красно село“-СО по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост за откриване на клуб на пенсионера, инвалида и др. на територията на района.

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“

2

Доклад № СОА22-МЦ29-61/1/04.05.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХХІХ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Покана № СОА22-МЦ29-236/2/11.05.22 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 31.05.2022 г., 10.00 ч.

Д-р К. Петров – управител на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

4

Отговор № СОА22-ДИ05-1460/09.05.2022 г. по жалба № СОА22-КЦ01-4555/30.01.2022 г.

Гражданска въздухоплавателна администрация

5

Отчети №№, СОА22-МЦ29-223/29.04.22 г., СОА22-МЦ29-225/03.05.22 г., СОА22-МЦ29-229/04.05.22 г., СОА22-МЦ29-222/29.04.22 г.,

Управители на общински лечебни заведения

6

Отчети №№ СОА21-ТД26-1021/4/28.04.2022 г., СОА17-ГР94-4953/30/29.04.2022 г.,   СОА21-ГР94-2435/5/04.05.2022 г., СОА20-МЦ29-43/1/03.05.22 г., СФИ21-МЦ29-7/191/03.05.22 г., СОА19-МЦ29-205/11/05.05.22 г., СОА21-МЦ29-155/5/29.04.22 г., СФИ22-ТД26-144/108/03.05.2022 г., СОА22-ГР94-2396/05.05.22 Г.,

Контрольори на ОЛЗ

7

Разни.

 

 

 Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА22-МЦ29-241/1/13.05.2022 г. относно разрешение за стартиране на процедура по Закона за обществените поръчки с предмет извършване на частичен ремонт на покрива на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

2

Писмо № СОА22-ДИ04-1668/16.05.2022 г. относно определяне на представител на Столична община в областна комисия за изработване на областна аптечна карта.

Проф. А. Сербезова – министър на здравеопазване