Обратно Заседание № 83 на ПК по здравеопазване и социална политика от 04.05.2022 г.

Днвен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

04.05.2022 г., 12.00 ч., зала 1, Московска 33

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-4809/28.03.2022 г. св. с № СОА22-НЦ62-49/3/23.03.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години, на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ върху нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 26, ет. 1

Становище № СОА22-ВК08-4809/1/13.04.2022 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

2

Доклад № СОА21-МЦ29-399/20.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХХІV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА21-МЦ29-426/2/20.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХІІ-София“ ЕООД чрез нпарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА22-МЦ29-152/3/20.04.2022 г. относно даване на разрешение на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за разпоредителна сделка с дълготраен материален актив и съгласие за закупуване на дълготраен материален актив на „ДКЦ ХІІ-София“ ЕООД

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА22-ВК66-4088/21.04.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран учредителни актове и обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения – публични предприятия – търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев

Милка Христова

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Писмо № СОА22-МЦ29-161/31.03.2022 г. относно разрешение за закупуване на хокардиограф за нуждите на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

Д-р С. Лазарова - управител

7

Писмо № СОА22-МЦ29-183/14.04.2022 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помщение № 12.3 – кабинт, находящ се на 4-ти етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков – управител

8

Писмо № СОА22-ВК66-4284/29.04.2022 г. относно допълнение на Годишен общински план за приватизация и следприватизационен контрол за 2022 -2023 г. и стартиране на процедура за приватизация на нежилищен недвижим имот

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Писмо № СФИ21-ВК66-219/55/23.03.2022 г. относно представяне на справка за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за четвърто тримесечие на 2021 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

10

Писмо № СФИ22-ВК66-190/27.04.2022 г. относно информация за предоставени от Столична община заеми на търговски дружества – лечебни заведения със 100% общинско участие в капитала към 31.03.2022 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Покана № СОА22-МЦ29-207/27.04.22 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 13.05.2022 г., 10.00 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

12

 

Покани № СОА22-МЦ29-213; СОА22-МЦ29-214; СОА22-МЦ29-215; СОА22-МЦ29-217; СОА22-МЦ29-219/29.04.2022 г. за определяне на представител в конкурсни комисии – 16.05.2022 г., 10.00 ч. – 11.30 ч.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

13

Бизнес програма № СОА22-МЦ29-187/15.04.2022 г.,

Д-р К. Петров – управител на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

14

Отчети №№ СОА22-МЦ29-188/15.04.22 г., СОА22-МЦ29-191/18.04.22 г., СОА22-МЦ29-204/1/27.04.22 г., СОА22-МЦ29-212/1/28.04.22 г.

Доклад на независим одитор № СОА22-МЦ29-191/18.04.22 г.

Управители на общински лечебни заведения

15

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-6/233/24.02.2022 г., СОА22-МЦ29-205/27.04.2022 г., СОА22-МЦ29-202/27.04.22 г., СОА22-ГР94-2245/27.04.22 г., СЗД22-МЦ29-171/1/27.04.22 г., СОА21-ГР94-2435/4/19.04.22 г., СФИ22-МЦ29-14/15.04.22 г.

Контрольори на ОЛЗ

16

Разни.