Обратно Заседание № 82 на ПК по здравеопазване и социална политика от 20.04.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

20.04.2022 г., 12.00 ч., зала 2, ул. Московска № 33

ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-3632/12.04.2022 г. относно приемане на Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и осигуряване на финансови средства за закупуване на GPS устройства

Д-р Г. Георгиев

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

2

Доклад № СОА22-ВК08-4403/21.03.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български червен кръст” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бл. 711, вх. Б, ет. 1

Становище № СОА22-ВК08-4403/1/08.04.2022 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

М. Младенов – кмет на р-н „Люлин“

3

Доклад № СОА22-МЦ29-137/2/04.04.2022 г. относно даване на съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА21-МЦ29-479/1/12.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХХХ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА21-МЦ29-547/2/12.04.2022 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Доклад № СОА22-МЦ29-45/1/12.04.2022 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Бухово“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Доклад № СОА22-МЦ29-139/12.04.2022 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХІІ-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства ДМА-фотоволтаична система

Д-р Антон Койчев,дм

Д-р Веселин Милев Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Писма №№ СОА22-МЦ29-85/28.02.2022 г. и СОА22-МЦ29-69/2/18.02.2022 г. относно даване на разрешение за закупуване на ДМА – медицинска апаратура и за подмяна на лектрониката и въжетата на пътничски асансьор

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

9

Писмо № СОА22-МЦ29-168/04.04.2022 г. относно закупуване на дизел генератор за аварийно захранване

Д-р А. Попова – управител на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ООД

10

Писмо № СФИ21-ВК66-219/59/12.04.2022 г. относно представяне на справка за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинско търговско дружество – лечебно заведение за четвърто тримесечие на 2021 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Бизнес програми №№ СОА22-МЦ29-151/29.03.2022 г., СОА22-МЦ29-159/1/30.03.2022 г., СОА22-УЗ21-733/29.03.2022 г., СФИ22-ТД26-167/20/31.03.2022 г. за 2022 г. на общински лечебни заведения

Управители на ОЛЗ

12

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-6/237/31.03.2022 г., СОА17-ГР94-4953/28/28.03.2022 г., СОА21-ТД26-1021/3/31.03.2022 г., СОА22-ГР94-1874/06.04.2022 г., СОА21-ТД26-5000/1/31.03.2022 г., СОА22-МЦ29-164/31.03.22 г., СОА21-МЦ29-155/4/01.04.22 г., СФИ21-МЦ29-6/235/29.03.22 г., СФИ21-МЦ29-6/236/30.03.22 г.

Контрольори на ОЛЗ

13

Разни.