Обратно Заседание № 7 на ПК по здравеопазване и социална политика от 15.01.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.01.2020 г., 12.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК08-15567/1/18.12.2019 г. относно предоставяне на еднократна финансова помощ на служител на Столична община

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

2.

Доклад № СОА19-ГР94-6019/3/23.12.2019 г. относно предоставяне на еднократна безвъзмездна парична помощ

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

 

3

Доклад № СОА19-ВК66-9415/21.11.2019 г. относно откриване на две нови социални услуги в общността – Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община, като делегирани от държавата дейности, при провеждане на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит, капацитет и осигуряват необходимата материална база

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

 

4

Докладна записка № СОА19-МЦ29-604/30.12.2019 г. относно закупуване на 32 бр. компютърни системи с лицензиран Windows 10 pro за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД град София

Д-р Б. Димитров - управител

 

5

Докладна № СОА19-МЦ29-581/12.12.2019 г. относно безвъзмезно прехвърляне на служебен автомобил ШОКДА Октавия с рег. № СА4224 ВХ от „Втора МБАЛ-София“ ЕАД на СБПЛР –Бухово

Доц. Ст. Узунов – изп. директор

 

6

Писмо № СОА19-МЦ29-467/2019 г. относно отпускане на временна финансова помощ на ДКЦ ХVІ-София ЕООД

Д-р Й. Георгиева – управител

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Писмо № СОА20-МЦ29-6/09.01.2020 г. относно искане за допълване на учредителния акт на „ДКЦ ХV-София“ с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ и провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Ани Христов – управител

8

Искане № СОА20-МЦ29-3/09.01.2020 г. за издаване на служебни карти за достъп до сградите на СО на управителите на общинските лечебни заведения – търговски дружества

Д-р Л. Иванова

Ани Христов

Любка Асенова

Д-р Силвия Лазарова – управители на ОЛЗ

9

Доклад № СОА19-НЦ62-1233/11.12.2019 г. относно продължаване на Договор за отдаване под наем на недвижим, нежилищен общински имот с № НИ-14-21/05.11.2014 г. в сградата на ИСУЛ-УМБАЛ „Царица Йоанна“, собственост на Столична община, р-н „Оборище“

Д-р Е. Кючуков – председател на сдружение „Здраве за всички“

10

Покана № СОА17-МЦ29-126/55/08.01.2020 г. за участие в конкурсна комисия

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД

11

Европейски препоръки за монтиране на автоматични външни дефибрилатори (AED) на обществени места. Пилотен проект на СОС, първа стъпка към изпълнение от страна на Република България на този европейски ангажимент – презентация

Проф. Иво Петров – общински съветник, зам-председател на СОС

12

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-338/14.01.2019 г. относно създаване на работна група за изготвяне на Правила за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на физически лица и определяне на състава й

Д-р Антон Койчев, дм – общински съветник

Малина Едрева – общински съветник