Обратно Заседание № 79 на ПК по здравеопазване и социална политика от 23.03.2022 г.


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравопазване и социална политика

23.03.2022 г., 09,00 ч., онлайн

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-3172/1/08.03.2022 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на част от едноетажна сграда, представляваща нежилищен имот–частна общинска собственост, находяща се в ж.к. Филиповци, район „Люлин“ СО.

М. Младенов – кмет на р-н „Люлин“

 

2

Доклад № СОА21-ВК08-14377/9/11.03.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на район „Панчарево“ имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 35329.6102.1428.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, за разкриване на клуб на пенсионера и инвалида

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

3

Доклад № СОА22-МЦ29-54/2/09.03.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м.

 д-р Веселин Милев

 Дончо Барбалов

4

Доклад № СОА22-МЦ29-76/2/09.03.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

5

Доклад № СОА22-МЦ29-67/2/15.03.2022 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД, което се намира в район с повишен здравен риск.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

6

Писмо № СОА22-МЦ29-104/14.03.2022 г. относно молба за разрешение за подмяна на улуците на сградата

Д-р С. Лазарова – управител на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

7

Писмо № СОА22-МЦ29-101/11.03.2022 г. относно решение на ПК по ЗСП към СОС от 28.07.2021 г. за изпълнение на първа част от бизнес-плана за 2021 г. по кибер-сигурност в ДКЦ ХХІІ-София ЕООД, бази Коперник и Мизия

Д-р Л. Иванова - управител

8

Уведомление № СОА22-МЦ29-134/17.03.2022 г. относно вандализъм в „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД, база Мизия

Д-р Л. Иванова - управител

9

Покана № СОА22-МЦ29-106/16.03.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия за два конкурса – 25.03.2022 г. от 11.30 и от 13.30 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“

10

Разни

 


Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК08-4237/17.03.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху част общински недвижим имот –частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Георги Папанчев” № 14, представляващ едноетажна сграда, нанесена в КККР, с идентификатор 681334.1114.1334.1. и становище № СОА22-ВК08-4237/2/19.03.2022 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Ив. Чакъров – кмет на р-н „Красна поляна“

2

Доклад № СОА22-ВК08-2566/14.03.2022 г. относно участие на Столична община, чрез район „Оборище“ като бенефициент в проектно предложение: „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, финансиран от Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021.

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

3

Писмо № СОА22-МЦ29-137/21.03.2022 г. относно закупуване на нов дизелов агрегат за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина“ –София ЕАД със собствени средства

Д-р Б. Петров – изп. директор

4

Заявление № СОА22-МЦ29-139/21.03.2022 г. относно даване на съгласие за закупуване и изграждане със собствени средства на ДМА-фотоволтаична система в сградата на лечебното заведение – База 2

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД