Обратно Заседание № 78 на ПК по здравеопазване и социална политика от 16.03.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

16.03.2022 г., 09.00 ч. онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-2192/07.03.2022 г. относно създаване на нова социална услуга в общността – „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Застъпническо и посредничество“ на територията на Столична община, финансирана със средства от общинския бюджет по реда на чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ).

Й. Фандъкова – кмет на СО

Г. Георгиев – председател на СОС

2

Доклад № СОА22-ВК66-2193/07.03.2022 г. относно създаване на нова социална услуга в общността – „ Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: "Осигуряване на подслон" , „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Общностна работа“; „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“) на територията на Столична община, финансирана със средства от общинския бюджет по реда на чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ).

Й. Фандъкова – кмет на СО

Г. Георгиев – председател на СОС

3

Доклад № СОА22-ВК66-2394/11.03.2022 г.  относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

4

Доклад № СОА21-ВК08-18759/3/04.03.2022 г. относно промяна характера на собствеността на сграда, находяща се на територията на район „Сердика“, кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“ № 53 – от публична в частна общинска собственост и отдаване под наем на помещения в сградата, без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението.

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

5

Писмо № СОА22-МЦ29-99/11.03.2022 г. относно разрешение за стартиране на процедура за извършване на разпоредителна сделка

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор

6

Покана № СОА22-МЦ29-97/09.03.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“

7

Покана № СОА22-МЦ29-100/11.03.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Г. Коларова – изп. директор на Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД

8

Разни