Обратно Заседание № 77 на ПК по здравеопазване и социална политика от 09.03.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.03.2022 г., 09.00 ч. онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА21-ДИ05-3705/4/22.02.2022 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на филиал „Надежда“ към Дирекция „Социално подпомагане - Сердика“, безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост,

Д. Димов – кмет на р-н „Надежда“

2

Доклад № СОА21-ВК08-5823/17/18.02.2022 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български червен кръст” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище”, бул. „Генерал Данаил Николаев” № 8

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

3

Доклад № СОА22-МЦ29-62/1/18.02.2022 г- относно даване на съгласие „ДКЦ ХІІ-София“ ЕООД да закупи със собствени средства медицинска апаратура, представляваща дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4

Писмо № СОА22-МЦ29-89/02.03.2022 г. относно даване на съгласие „Медицински център ХХХІ“ ЕООД да закупи 1 брой ехограф със собствени средства

Д-р А. Мишева - управител

 

5

Отчет № СОА22-МЦ29-65/09.02.2022 г. за четвърто тримесечие на 2021 г. за извършените дейности от ликвидатора на „МЦ 16-София“ ЕООД – в ликвидация

В. Савов - ликвидатор

 

6

Писмо № СОА22-МЦ29-79/22.02.2022 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – 17.03.2022 г., 10.00 ч.

Доц. д-р Ст. Узунов – изп директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

7

Писмо № СОА22-МЦ29-82/25.02.2022 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – 14.03.2022 г., 11.30 ч.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

8

Отчет № СФИ21-ТД26-147/198/31.01.2022 г., СОА22-МЦ29-42/31.01.2022 г., отчет по СФУК № СОА22-МЦ29-6/07.01.2022 г.

 

9

Отчет № СФИ21-МЦ29-6/223/07.02.2022 г.

Контрольори на ОЛЗ

10

Разни