Обратно Заседание № 76 на ПК по здравеопазване и социална политика от 23.02.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

23.02.2022 г., 09.00 ч. онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА21-ВК08-18001/1/04.02.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“.

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

2

Становище № СОА22-ВК66-864/2/15.02.2022 г. относно възможността за възстановяване на суми за заплатен наем за месеците, в които общинско жилище не е обитавано от неговия наемател, или за прихващане на вече заплатени суми от следващи наеми /по повод изслушване на кмета на р-н „Илинден“ във връзка с общинско жилище, предоставено на Ива Славкова

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СОА22-МЦ29-76/17.02.2022 г- относно искане на разрешение за закупуване на два броя ехографи за нуждите на ДКЦ ХІV-София ЕООД със собствени средства

Д-р М. Димов - управител

4

Писмо № СОА22-МЦ29-54/03.02.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VІІІ-София“ ЕООД да закупи 1 брой ехограф със собствени средства

Д-р Сл. Славчев - управител

 

5

Писмо № СОА22-МЦ29-67/11.02.2022 г. относно отпускане на целево финансиране за покриване на задълженията за ток на ДКЦ ХVІ-София ЕООД

Д-р Й. Георгиева - управител

 

6

Отчет № СОА19-МЦ29-330/9/08.02.2022 г. за четвърто тримесечие на 2021 г. за извършените дейности от ликвидатора на „МЦ 1-Банкя“ ЕООД

В. Савов - ликвидатор

 

7

Доклад № СФИ21-ТД26-147/199/03.02.2022 г. за дейността на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

Д-р К. Петров - управител

8

Отчети №№ СОА21-МЦ29-169/3/26.01.2022 г., СОА22-ТД26-1534/08.02.2022 г., СОА19-МЦ29-205/210/07.02.22 г. СФИ21-МЦ29-7/182/ 07.02.22г., СФИ21-МЦ29-7/184/10.02.22г., СФИ21-МЦ29-6/224/ 08.02.22г., СФИ21-МЦ29-6/227/10.02.22г., СФИ21-МЦ29-5/09.02.22г.,

Контрольори на ОЛЗ

9

Разни