Обратно Заседание № 75 на ПК по здравеопазване и социална политика от 09.02.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.02.2022 г., 09.00 ч. онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА22-ДИ05-46/1/29.01.2022 г. относно приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали от насилие) от  адрес: гр. София, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4 на адрес: гр.София, ж.к. „Надежда“, ул. „Свободна“ № 30, считано от 01.02.2022г

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК08-12624/1/02.02.2022 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, проектно предложение №BG16RFOP001-1.001-0005.

Ив. Божилов – кмет на р-н „Илинден“

3

Искане № СОА22-ВК66-864/27.01.2022 г. и искане № СОА22-ВК08-1487/28.01.2022 г. за изслушване на кмета на р-н „Илинден“ във връзка с общинско жилище, предоставено на Ива Славкова

Михаил Паргов –общински съветник

Иван Божилов – кмет на р-н „Илинден“

4

Доклад № СОА22-ВК66-720/25.01.2022 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София“ ЕООД да изгради със собствени средства солна стая

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА22-ВК66-721/25.01.2022 г. относно даване съгласие на „Втора монгопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

6

Доклад № СОА21-МЦ29-534/3/03.02.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД за срок от 10 (десет) години.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

7

Докладна № СОА22-МЦ29-12/14.01.2022 г. относно разрешение за отдаване под наем на помещения за ЯМР и компютърна томография – отложено от предишното заседание

Докладна № СОА22-МЦ29-12/1/28.01.22 г. с приложена КСС

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV София ЕООД

8

Заявление № СЗД22-МЦ29-51/25.01.22 г. относно даване на съгласие за закупуване със собствени средства на ДМА – остеодензитометър за нуждите на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

Д-р В. Василев - управител

9

Докладна записка № СОА22-МЦ29-44/31.01.22 г. относно искане за предоставяне на заем от СО за погасяване на задължения към ЧЕЗ и „Топлофикация- София“

Д-р Р. Спасова – управител на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

10

Информации за СФУК №№ СФИ21-ТД26-6757/38/, СФИ21-ТД26-6757/34/, СФИ21-ТД26-6757/31/, СФИ21-ТД26-6757/30/, СФИ21-ТД26-6757/29/, СФИ21-ТД26-6757/28/, СФИ21-ТД26-6757/27/, СФИ21-ТД26-6757/25/, СФИ21-ТД26-6757/23/, СФИ21-ТД26-6757/21/, СФИ21-ТД26-6757/20/, СФИ21-ТД26-6757/19/, СФИ21-ТД26-6757/18/, СФИ21-ДИ04-4111/40/, СФИ21-ДИ04-4111/39/, СФИ21-ДИ04-4111/35/, СФИ21-ТД26-6757/12/, СФИ21-ТД26-6757/10/, СФИ21-ТД26-6757/7/, СФИ21-ТД26-6757/5/, СФИ21-ТД26-6757/3/, СФИ21-ДИ04-4111/20/, СФИ21-ДИ04-4111/12/,СОА22-МЦ29-14, СОА22-МЦ29-23

Изп. директори и управители на ОЛЗ

11

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-6/214/31.01.2022 г., СОА22-МЦ29-30/31.01.2022 г., СОА21-МЦ29-292/2/31.01.22 г., СОА21-ГР94-2435/331.01.22 г., СОА21-ГР94-2378/3/31.01.22г., СОА17-ГР94-4953/26/28.01.22г., СОА20-МЦ29-510/5/, СОА22-МЦ29-43, СОА21-ТД26-1021/2/, СОА21-МЦ29-113/3/, СОА20-МЦ29-513/5/

Контрольори на ОЛЗ

12

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА22-МЦ29-59/08.02.2022 г. относно приемане на решение за закриване на „Света София-4“ ЕООД - дъщерно дружество служба по трудова медицина на Четвърта МБАЛ-София ЕАД

Д-р А. Иванов – изп. директор