Обратно Заседание № 74 на ПК по здравеопазване и социална политика от 26.01.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

26.01.2022 г., 09.00 ч. онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА22-ВК66-585/20.01.2022 г. относно проект на Решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към Столична община

Й. Фандъкова – кмет на СО

1

Доклад № СОА22-ВК66-341/13.01.2022 г. относно създаване  на нова социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД01-2248/26.10.2021г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.02.2022г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Докладна № СОА22-МЦ29-12/14.01.2022 г. относно разрешение за отдаване под наем на помещения за ЯМР и компютърна томография

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV София ЕООД

4

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА22-ВК66-715/24.01.2022 г. относно приемане на Оперативна програма на Столичния общински съвет за 2022 г. и приемане на отчет за изпълнението на Оперативната програма на Столичния общински съвет за 2021 г.

Георги Георгиев – председател на СОС