Обратно Заседание № 73 на ПК по здравеопазване и социална политика от 19.01.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

19.01.2022 г., 09.30 ч. онлайн

чрез платформата "CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК66-11332/30.11.2021 г. относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 1.12.2018 г. с изключение на чл. 5. ал. 1 и чл. 17. които влизат в сила три месеца след влизане в сила на наредбата (1.03.2019 г.), изм. - Решение № 5055 от 18.07.2019 г. на АССГ по адм. д. № 12193/2018 г., V тричленен състав, потвърдено с Решение № 3815 от 12.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 13541/2019 г., изм. - Решение № 6819 от 13.11.2019 г. на АССГ по адм. д. № 2510/2019 г.. потвърдено с Решение № 16039 от 3 1.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4401/2020 г.

- становища вх. № СОА22-НЦ62-2/05.01.22 г.; вх. № СОА21-ВК66-11332/5/31.12.21 г.

Георги Георгиев – председател на СОС, д-р В. Милев, д-р В. Тагарева, Б. Петров, Ив. Пешев, Ив. Виделов, Иво Божков, Марта Георгиева, Б. Иванов, К. Контрера – общински съветници

2

Покана № СОА22-МЦ29-11/13.01.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 28.01.2022 г., 10.00 ч.

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

3

Покана № СОА22-МЦ29-9/12.01.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 28.01.2022 г., 13.00 ч.

Д-р А. Мишева – управител на МЦ ХХХІ-Нови Искър ЕООД

4

Разни