Обратно Заседание № 72 на ПК по здравеопазване и социална политика от 12.01.2022 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

12.01.2022 г., 09.00.ч., което ще се проведе онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-МЦ29-537/2/30.12.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХІІ-София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

2

Писмо № СОА21-МЦ29-558/21.12.2021 г. относно искане на разрешение за спешен ремонт на част от покрива на ДКЦ 24 със средства на лечебното заведение

Д-р С. Лазарова – управител на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

3

Писмо – намерение СОА22-МЦ29-2/06.01.2022 г. относно изграждане на солна стая със собствени средства до 20 000 лв. с ДДС.

Д-р Л. Иванова - управител

4

Информация № СОА21-МЦ29-562/29.12.2021 г. относно решение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет от 06.10.2021г. за извършване на ремонт на сградите на „ДКЦ XXII-София“ ЕООД, бази Коперник и Мизия – за сведение

Д-р Л. Иванова - управител

5

Справка № СФИ21-ВК66-219/37/14.12.2021 г. относно основните финансово-икономически показатели и отчет за изпълнение на бизнес-плана на общинските търговски дружества – лечебни заведения за деветмесечието на 2021 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Справка № СФИ21-ВК66-219/40/14.12.2021 г. относно възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за деветмесечието на 2021 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Покана № СОА22-МЦ29-3/06.01.2022 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 18.01.2022 г., 14.00 ч.

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“

8

Разни