Обратно Заседание № 71 на ПК по здравеопазване и социална политика от 15.12.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.12.2021 г., 09.00 ч.

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК66-11506/06.12.2021 г. относно резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2020 година.

Николай Стойнев

д-р Антон Койчев, д.м.

Карлос Контрера

Стефан Марков

2

Доклад № СОА21-ВК66-11619/08.12.2021 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори.

Георги Георгиев

проф. Иво Петров

Малина Едрева

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Милка  Христова

3

Доклад № СОА21-ВК08-15274/3/01.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи  пет  броя помещения, разположени в сграда – здравна служба на ул. „Зорница“№32, с. Волуяк,  Район „Връбница”,  за срок от десет години - за лекарски кабинети.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

4

Доклад № СОА21-ВК08-15285/3/01.12.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в административната сграда на кметство Кокаляне, на адрес: ул. „Старата чешма“ (Вис. круша), ет.3, с. Кокаляне, район „Панчарево“,  за стоматологичен  кабинет,  за срок от пет години.

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

5

Доклад № СОА21-МЦ29-195/2/03.12.2021 г. относно даване на съгласие и определяне на допълнителни възнаграждения за управителите на общински лечебни заведения за извънболнична помощ.

Дончо Барбалов

д-р Антон Койчев, д.м.

 

6

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-488/2/29.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

7

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-473/2/29.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД за закупи със собствени средства дълготраен материален актив.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

 

8

Доклад № СОА21-ВК66-11670/09.12.2021 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Медицински център 1-Банкя“ ЕООД – в ликвидация и „Медицински център ХVІ-София“ ЕООД – в ликвидация

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев

Дончо Барбалов

 

9

Писмо № СОА21-МЦ29-517/29.11.2021 г. относно искане на разрешение на основание чл. 20, ал. 1, т.19 от „Наредба за общинските лечебни заведения“ за закупуване на медицинска апаратура със собствени средства

Доц. Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

10

Покана № СОА21-МЦ29-542/09.12.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 04.01.2022 г.

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

11

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ГР94-4571/2/10.12.2021 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител в администрацията на Столична община за лечение

Д. Билева – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК66-11728/10.12.2021 г. относно предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на лице, навършило възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, което е полагало грижи в продължение на повече от 10 години за лице с трайни увреждания - член на семейството му, постоянно нуждаещи се от чужда помощ.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СОА21-МЦ29-541/08.12.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 17.12.21 г., 11.00 ч.

Д-р Г. Коларова – изп. директор на Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД