Обратно Заседание № 70 на ПК по здравеопазване и социална политика от 08.12.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

08.12.2021 г., 09.30 ч., онлайн чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Писмо № СФИ21-ТД26-2324/10.11.2021 г. относно извънсъдебни задължения на „Медицински център 16 – София“ ЕООД – в ликвидация за неплатена топлинна енергия и за услугата „дялово разпределение“ при „Топлофикация София“ ЕАД

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Писмо № СФИ21-ВК66-219/25/01.11.2021 г. относно обобщена информация въз основа на констатациите и препоръките към междинните финансови отчети за първото шестмесечие на 2021 г. на общинските търговски дружества от определените от Столичен общински съвет регистрирани одитори.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СФИ21-ВК66-219/28/23.11.2021 г. относно информация за дълга на търговски дружества- лечебни заведения със 100% общинско участие в капитала към 30.09.2021 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Писмо № СФИ21-ВК66-437/21.10.2021 г. относно справка за обслужващите банки и наличните парични средства на търговските дружества – лечебни заведения, със 100% общинско участие в капитала, попадащи в обхвата на т. 1 от решение № 31 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет, с данни към с данни към всяко последно число на месеца, за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Писмо № СОА21-МЦ29-524/30.11.2021 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на площ от 2 /два/ кв.м. за поставяне на АТМ /банкомат/

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

6

Докладна записка № СОА21-МЦ29-516/ 29.11.2021 г. относно критично състояние на ВиК мрежата в сградата на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

Д-р Р. Спасова - управител

7

Отчети №№ СОА21-ВК66-8218/03.09.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/107/06.08.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

8

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА21-МЦ29-534/03.12.2021 г. относно одобряване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение за компютърна томография

Д-р Б. Петров – изп. директор на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

2

Заявление № СОА21-МЦ29-537/06.12.2021 г. относно даване на съгласие за закупуване и изграждане със собствени средства на ДМА – фотоволтаична система в сградата на ДКЦ ХІІ-София ЕООД – База 1, ул. Кореняк № 17

Д-р В. Василев - управител

3

Предложение за изготвяне на доклад относно осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори

Проф. Иво Петров – общински съветник