Обратно Заседание № 6 на ПК по здравеопазване и социална политика от 30.12.2019 г.

Дневен ред на извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

30.12.2019 г., 09.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16663/18.12.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Аутизъм днес“, върху недвижим имот – частна общинска собственост.

Ст. Стефанов – кмет на р-н Младост