Обратно Заседание № 69 на ПК по здравеопазване и социална политика от 24.11.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

24.11.2021 г., 09.00 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК66-8978/30.09.2021 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК66-1398/43/17.11.2021 г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад № СОА20-ВК66-10604/2/09.11.2021 г. относно приемане на годишен план-график за 2022 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА21-МЦ29-492/2/17.11.2021 г. относно закупуване на медицинско оборудване – „Апарат за  високопоточна неинвазивна вентилация“ за нуждите на Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА21-ВК08-12597/1/04.11.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на нежилищен недвижим имот /сграда/, представляващ частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Връбница”.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

6

Доклад № СОА21-ВК08-16786/1/18.11.2021 г. относно разкриване на една градинска група в Общностен център за деца и семейства в рискови групи, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Александър Момчев” № 2 и осигуряване на финансиране.

Г. Илиев – кмет на р-н „Слатина“

7

Доклад № СОА21-МЦ29-377/2/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София " ЕООД за срок от 5 (пет) години.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

8

Доклад № СОА21-МЦ29-378/1/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД за срок от 5 (пет) години

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

9

Доклад № СОА21-МЦ29-379/2/04.11.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София " ЕООД за срок от 10 (десет) години

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

10

Доклад № СОА21-МЦ29-437/4/17.11.2021 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център  XXII - София“ ЕООД да закупи и изгради със собствени средства дълготраен материален актив – фотоволтаична система.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

11

Доклад № СОА21-ВК66-10857/17.11.2021 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София и определяне на състава на Програмния съвет.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

12

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10867/17.11.2021 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София и определяне на състава на Програмния съвет.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

13

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-10845/17.11.2021 г. относно определяне член на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ София ЕАД.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р Д. Барбалов

14

Писмо № СОА21-МЦ29-469/02.11.2021 г. относно искане на разрешение за извършване на техническо обследване, доклад и технически паспорт на ДКЦ VІІІ-София ЕООД със собствени средства

Д-р Сл. Славчев - управител

15

Писмо № СОА21-МЦ29-489/12.11.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 01.12.2021 г.

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

16

Писмо № СФИ21-ТД26-2324/10.11.2021 г. относно извънсъдебни задължения на „Медицински център 16 – София“ ЕООД – в ликвидация за неплатена топлинна енергия и за услугата „дялово разпределение“ при „Топлофикация София“ ЕАД

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

17

Писмо № СОА21-МЦ29-480/10.11.2021 г. относно решение на ПК по ЗСП за извършване на спешен ремонт на английски дворове на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД, база Коперник – за сведение

Д-р Л. Иванова - управител

18

Писмо № СОА21-МЦ29-481/1/10.11.2021 г. относно договор за наем от 21.11.2018 г., сключен между УПМБАЛ-София“св. Йоан Кръстител“ ЕАД и „БТК“ ЕАД – за сведение

Проф. Цв. Димитров – изп. директор

19

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-7/136/03.11.21 г, СОА21-ГР94-2799/2/09.11.21 г., СФИ21-МЦ29-6/169/01.11.21г., СФИ21 - МЦ29 - 6/ 168/ 01 . 11.21 г., СОА21-ГР94-2435/2/01.11.21 г., СФИ21-МЦ29-6/176/03.11.21 г., СОА19-МЦ29-205/9/04.11.21 г., СОА21-МЦ29-169/2/09.11.21 г., СФИ21-МЦ29-7/138/03.11.21 г, СФИ21-МЦ29-6/175/03.11.21г., СФИ21-МЦ29-6/174/03.11.21г.,

Контрольори на ОЛЗ

20

Отчети №№ СОА21-МЦ29-468/01.11.21 г.,СФИ21-ТД26-147/173/01.11.21 г.,СОА21-МЦ29-466/29.10.21 г., СОА21-МЦ29-485/12.11.21 г.

Управители на ОЛЗ

21

Оздравителен план № СОА21-МЦ29-392/24.09.21 г.

 

22

Разни