Обратно Заседание № 68 на ПК по здравеопазване и социална политика от 17.11.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

17.11.2021 г., 09.30 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК08-10457/3/21.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот, публична общинска собственост-помещение в сграда с идентификатор 16448.7721.244.3, находящо се с. Горни Богров, район “Кремиковци”, за осъществяване на здравна дейност (стоматологичен  кабинет).

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

2

Доклад № СОА21-ВК66-9949/22.10.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Втора САГБАЛ-Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА21-МЦ29-341/3/22.10.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Писмо № СЗД21-ВК08-201/1/22.10.21 г. относно наем на сграда на бивш „ДКЦ X – София“ ЕООД.

Д-р М. Чеуз – директор на дирекция „Здравеопазване

Ив. Чакъров – кмет на р-н „Красна поляна“

5

Заявление № СОА21-МЦ29-473/05.11.2021 г. относно ехографска апаратура

Д-р Л. Иванова - управител

6

Писмо № СОА21-МЦ29-488/12.11.2021 г. относно разрешение за закупуване на ехокардиограф за нуждите на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД

Д-р М. Димов - управител

7

Писмо № СОА21-МЦ29-472/05.11.2021 г. за прекратени договори със специалисти

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

8

Писмо № СОА21-ДИ05-3291/21.10.2021 г. относно писма от г-жа Иванка Кръстева – директор на Столична здравноосигурителна каса (СЗОК).

Д-р М. Чеуз - директор на дирекция „Здравеопазване

9

Оздравителен план № СФИ21-МЦ29-24/1/18.10.21 г.

ДКЦ ХVІ-София ЕООД

10

Отчети №№ СОА21-МЦ29-460/28.10.21 г., СОА21-МЦ29-462/29.10.21 г., СОА16-МЦ29-49/34/29.10.21 г., СФИ21-ТД26-147/159/27.10.21 г., СОА21-МЦ29-453/27.10.21 г., СОА21-МЦ29-457/28.10.21 г., СОА21-МЦ29-455/27.10.21 г., СОА21-МЦ29-458/28.10.21 г., СОА21-МЦ29-459/28.10.21 г.

Управители на ОЛЗ

11

Отчети №№ СОА21-МЦ29-464/29.10.21 г, СОА21-ТД26-1021/1/28.10.21 г., СОА20-МЦ29-513/4/29.10.21 г., СОА21-ГР94-2378/2/29.10.21 г, СОА21-МЦ29-292/1/29.10.21 г, СОА21-МЦ29-465/29.10.21 г, СОА21-МЦ29-113/2/26.10.21 г, СОА21-МЦ29-450/26.10.21 г, СОА21-МЦ29-448/25.10.21 г, СОА21-МЦ29-284/27.07.21 г

Контрольори на ОЛЗ

12

Разни