Обратно Заседание № 67 на ПК по здравеопазване и социална политика от 27.10.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

27.10.2021 г., 09.00 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК66-8542/1/17.09.2021 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК08-12114/2/14.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 години на три помещения, от които две свързани помежду си за лекарски кабинети от сграда в село Долни Богров и част от сграда за лекарски кабинет в село Горни Богров, които обекти са публична общинска собственост и се намират на територията на Район “Кремиковци”

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

3

Доклад № СОА21-ВК08-15378/21.10.2021 г. относно осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0119-C03, „Топъл обяд за нуждаещите се хора в район "Слатина" по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ФЕПНЛ, BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Г.Илиев – кмет на р-н „Слатина“

4

Заявление № СОА21-МЦ29-437/14.10.2021 г. относно изграждане на фотоволтаична система в сградата на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД – отложено от предишното заседание за получаване та допълнителна информация

Допълнение СОА21-МЦ29-437/2/21.10.2021 г.

Д-р Л. Иванова - управител

5

Покана № СОА21-МЦ29-435/14.10.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 03.11.2021 г., 13.00 ч.

Д-р Й. Георгиева – управител на ДКЦ ХVІ-София ЕООД

6

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК08-13354/2/11.10.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

Писмо № СОА21-ВК08-13354/3/25.10.2021 г. с корегиран проект за решение поради допусната техническа грешка

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“