Обратно Заседание № 66 на ПК по здравеопазване и социална политика от 20.10.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

20.10.2021 г., 09.30 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК08-8942/3/30.09.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, разположено в находящи се на територията на Район „Връбница”,  за срок от десет години - за стоматологичен кабинет.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

2

Доклад № СОА21-ВК08-5957/1/06.10.2021 г. относно отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на части от имот публична общинска собственост

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

3

Доклад № СОА21-ВК08-12531/2/23.09.2021 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи сграда с идентификатор 68134.8360.1980.4, с площ от 165 кв. м., находяща се в гр. София, район ,,Кремиковци”, кв. „Ботунец“, ул. ,,Васил Левски” №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1980 и част от сграда с идентификатор 07140.8092.940.3, с площ на частта от 21,15 кв. м., цялата с площ от 466 кв. м., находяща се в гр. Бухово, район „Кремиковци“, ул. „Стефан и Велко“ №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 07140.8092.940.

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

4

Доклад № СОА21-ВК08-13354/2/11.10.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

5

Доклад № СОА21-ВК08-6849/3/11.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район ”Триадица” (Първа стоматологична поликлиника-Дентален център), за дентални кабинети, зъботехническа лаборатория и ренгенов кабинет.

 

Д. Божилов – кмет на р-н „Триадица“

6

Доклад № СОА21-ВК66-9477/11.10.2021 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на контрол на Диагностично-консултативен център ХІІІ-София ЕООД до избора на контрольор след провеждането на конкурс

Дончо Барбалов,

д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Веселин Милев

7

Доклад № СОА21-ВК66-7977/26.08.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения /НИДНОЛЗ/

Д-р А. Койчев , дм

Д-р Д. Барбалов

 

 

 

8

Заявление № СОА21-МЦ29-437/14.10.2021 г. относно изграждане на фотоволтаична система в сградата на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД

Д-р Л. Иванова - управител

9

Писмо № СОА21-МЦ29-355/31.08.2021 г. относно молба за съдействие за закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

Д-р К. Петров - управител

10

Отчет № СОА21-МЦ29-432/12.10.2021 г. за III-то тримесечие на 2021 г. за извършените дейности от ликвидатора на „Медицински център 16 – София“ ЕООД  

В. Савов - ликвидатор

11

Отчет № СОА21-МЦ29-330/8/12.10.2021 г. за III-то тримесечие на 2021 г. за извършените дейности от ликвидатора на „Медицински център 1 – Банкя“ ЕООД.

В. Савов - ликвидатор

12

Оздравителни планове №№ СОА21-МЦ29-415/01.10.21г., СОА21-МЦ29-416/01.10.21 г., СОА21-МЦ29-309/06.08.21 г., СОА21-МЦ29-392/24.09.21 г., СОА21-МЦ29-372/14.09.21 г., СОА21-МЦ29-397/27.09.21 г., СОА21-МЦ29-395/27.09.21 г., СОА21-МЦ29-410/30.09.21 г., СОА21-МЦ29-401/28.09.21 г., СОА21-МЦ29-402/28.09.21 г., СОА21-МЦ29-405/29.09.21 г.,

ДКЦ ХХІХ, ДКЦ ХІІІ, ДКЦ ІІІ,  СБПЛР „Кремиковци“, ДКЦ VІ, ДКЦ ХV, ДКЦ ХХV, СБПЛР –Бухово, ДКЦ ХІ, ДКЦ ІІ, Четвърта МБАЛ

13

Отчети №№ СОА21-МЦ29-283/27.07.2021 г., СОА21-МЦ29-339/18.08.21 г. за първото шестмесечие на 2021 г.

ДКЦ VІ, Четвърта МБАЛ

14

Разни