Обратно Заседание № 65 на ПК по здравеопазване и социална политика от 13.10.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

13.10.2021 г., 09.00 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Доклад № СОА21-ВК66-9128/04.10.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 605/23.09.2021 г. на СОС за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК08-8942/3/30.09.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, разположено в находящи се на територията на Район „Връбница”,  за срок от десет години - за стоматологичен кабинет.

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

3

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-375/3/07.10.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „ Св. Йоан Кръстител " ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

4

Доклад № СОА21-ВК66-7977/26.08.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения /НИДНОЛЗ/

Д-р А. Койчев , дм

Д-р Д. Барбалов

5

Доклад № СОА21-МЦ29-369/2/04.10.2021 г. относно даване на съгласие „Втора САГБАЛ – Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

6

Доклад № СОА21-ВК66-9383/08.10.2021 г. относно даване на съгласие Столична община да участва като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура 6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)

Дончо Барбалов,  д-р Антон Койчев, д.м.,

д-р Веселин Милев

7

Писмо № СОА21-МЦ29-393/24.09.2021 г. относно предоставяне на финансови средства за преодоляване последствията от епидемията от Covid-19 – отложено от предишното заседание за получаване на подробни справки

Доц. д-р А. Иванов– изп. директор на Четвърта МБАЛ-София ЕАД

8

Писмо № СОА21-МЦ29-379/16.09.2021 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обособена част – обект, находящ се на 1-ви етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД – отложено от предишното заседание за по-подробна аргументация за срока на договора

д-р В. Заяков - управител

9

Становище № СОА21-МЦ29-414/1/05.10.2021 г. относно апортиране на сградата на ул. Искър № 22 в капитала на „ДКЦ ІІІ-София“ ЕООД

Д-р В. Христова – управител

       10

Покана № СОА21-МЦ29-409/1/30.09.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 26.10.2021, 10.00 ч.

Д-р К. Петров

11

Покана № СОА21-МЦ29-411/30.09.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 18.10.2021, 10.00 ч.

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

12

Разни