Обратно Заседание № 64 на ПК по здравеопазване и социална политика от 06.10.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

06.10.2021 г., 12.30 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-8681/20.09.2021 г. относно приемане на решение за намаляване броя на потребителите  на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Приятели“ с адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ № 7А от 10 на 6, считано от 01.11.2021г.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК08-7645/28.05.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години върху части от имот, собственост на „Медицински център ХХХI“ ЕООД и изискано становище по него

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

3

Доклад № СОА21-МЦ29-267/2/15.09.2021 г. относно увеличаване на капитала на УПМБАЛ-София„Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

4

Писмо № СОА21-ВК08-12144/1/26.08.2021 г. относно неправомерно заемане на кабинет в р-н „Кремиковци“ от общопрактикуващ лекар

Л. Донкова – кмет на р-н „Кремиковци“

5

Писмо № СОА21-МЦ29-393/24.09.2021 г. относно предоставяне на финансови средства за преодоляване последствията от епидемията от Covid-19

Доц. д-р А. Иванов– изп. директор на Четвърта МБАЛ-София ЕАД

6

Писмо № СФИ21-МЦ29-23/28.09.2021 г. относно получена покана за доброволно плащане към МЦ ХVІ-София ЕООД-в ликвидация

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Заявление № СОА21-МЦ29-391/23.09.2021 г. относно извършване на ремонт на сградите на „ДКЦ ХХІІ-София“ ЕООД

Д-р Л. Иванова - управител

8

Писмо № СОА21-МЦ29-355/31.08.2021 г. относно молба за съдействие за закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

Д-р К. Петров - управител

9

Писмо № СОА21-МЦ29-377/16.09.2021 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение № 10.6 – кабинет, находящ се на 3-ти етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

д-р В. Заяков - управител

10

Писмо № СОА21-МЦ29-378/16.09.2021 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение № 10.7 – кабинет, находящ се на 3-ти етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

д-р В. Заяков - управител

11

Писмо № СОА21-МЦ29-379/16.09.2021 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обособена част – обект, находящ се на 1-ви етаж в сградата на ДКЦ V-София ЕООД

д-р В. Заяков - управител

12

Докладна № СОА21-МЦ29-403/29.09.21 г. относно подмяна на стара дървена дограма в блок П2, етаж първи, в сградата на ДКЦ ХХV-София ЕООД

Д-р Ст. Карамфилов - управител

13

Разни