Обратно Заседание № 62 на ПК по здравеопазване и социална политика от 01.09.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика,

01.09.2021 г., 09.30 ч. 

което ще се проведе онлайн "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-6765/16.07.2021 г. относно приемане на Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2020 г.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА17-ВК08-14201/15/16.07.2021 г. относно промяна в характера на собствеността от публична в частна - на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, м. „Разсадника-Бежанци”, кв. 56, пл. № 657, одобрен със Заповед № РД-50-00-101/20.05.1967, с предназначение здравно заведение.

И. Чакъров – кмет на р-н „Красна поляна“

 

3

Писмо № СОА21-МЦ29-295/30.07.2021 г. относно непроведен конкурс за отдаване под наем на База ІІ

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор на Четвърта МБАЛ-София ЕАД

4

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-7/80/06.08.21 г., СОА21-МЦ29-311/06.08.21г., СОА21-МЦ29-205/8/06.08.21 г., СОА21-ГР94-2799/1/04.08.21 г., СОА21-МЦ29-169/1/03.08.21 г., СОА21-ГР94-2435/1/02.08.21 г., СФИ21-МЦ29-6/99/30.07.21 г., СФИ21-МЦ29-6/96/30.07.21 г., СОА21-МЦ29-513/30.07.21 г., СОА21-МЦ29-510/30.07.21 г., СФИ21-ТД26-147/119/29.07.21 г., СФИ21-МЦ29-6/92/29.07.21 г., СОА21-МЦ29-294/29.07.21 г., СОА21-МЦ29-292/29.07.21 г., СОА21-МЦ29-155/1/29.07.21 г., СОА21-МЦ29-113/1/29.07.21 г., СОА21-ГР94-2378/1/29.07.21 г., СФИ21-МЦ29-6/89/28.07.21 г., СОА21-МЦ29-288/28.07.21 г., СОА21-ГР94-4156/28.07.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

5

Отчети №№ СФИ21-ТД26-147/84/10.06.21 г., СФИ21-ТД26-147/108/26.07.21 г., СОА21-МЦ29-281/26.07.21 г., СОА21-МЦ29-282/1/27.07.21 г., СОА21-МЦ29-291/29.07.21 г., СФИ21-ТД26-147/118/29.07.21 г., СОА21-МЦ29-296/30.07.21 г., СОА21-МЦ29-297/30.07.21 г., СОА21-МЦ29-298/30.07.21 г., СФИ21-ТД26-147/121/30.07.21 г.,

Управители на ОЛЗ

6

Разни