Обратно Заседание № 60 на ПК по здравеопазване и социална политика от 21.07.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

21.07.2021 г., 09.00 ч., онлайн

чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК08-15421/5/07.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения, обособени като Обект № 1, Обект № 2, Обект № 3 (състоящ се от четири самостоятелни кабинета, функционално свързани), находящи се на територията на р-н „Сердика“, за срок от пет години – за лекарски кабинети – отложен от предишното заседание за получаване на становище

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

2

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2401/5/08.07.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-C02 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5526/1/13.07.2021 г. относно отмяна на Решение № 119 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичния общински съвет.

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

4

Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-1895/1/15.07.2021 г. относно подадени чрез СОАПИ заявление по Закона за насърчаване на инвестициите и Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“.

Н. Стойнев – председател на НС на СОАПИ, председател на ПК по ИСДТ

5

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6443/08.07.2021 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на търговските дружества със 100 % участие на Столична община в капитала.

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м.,Стефан Марков, Дончо Барбалов

6

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6710/15.07.2021 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2020 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети, разпределение на печалбата по ГФО за 2020 година, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м.,Дончо Барбалов

7

Доклад вх.№СОА21-ВК66-6711/15.07.2021 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2020 г. на общинските дружества в ликвидация и избор на ликвидатор на „Метрострой“ ЕАД  - в ликвидация.

Николай Стойнев, д-р Антон Койчев, д.м.,Дончо Барбалов

8

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-6715/15.07.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Медицински център IX-София“ ЕООД, „Дентален център II - София“ ЕООД, „Дентален център VI- София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център V-София “ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен XVII-София“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център XXIV-София“ ЕООД, „Диагностично –консултативен  център XXIX-София“ ЕООД и „Диагностично –консултативен център XXX- София“ ЕООД.

Д-р А. Койчев

М. Христова

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-240/1/15.07.2021 г. относно даване на съгласие за временно финансиране на „Медицински център 1 - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

10

Мотивирано предложение № СОА21-МЦ29-195/03.06.2021 г. относно допълнително възнаграждение на управителите на ДКЦ

9 управители на ДКЦ

11

Писмо № СОА21-МЦ29-256/09.07.2021 г. относно разрешение от СОС за частична подмяна на дървена дограма на сградата на "ДКЦ XXIV-СОФИЯ" ЕООД със собствени средства на лечебното заведение

Д-р С. Лазарова – управител на ДКЦ ХХІV-София ЕООД

12

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК08-6285/28.04.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 68134.507.1177 по КККР гр.София- общинска собственост на Фондация „Деца с проблеми в развитието“ ЕИК175081273

 

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

2

Доклад № СОА21-ВК66-5607/8/15.07.2021 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София“ по Покана „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)

М. Боршош

А. Атанасова – зам.-кметове на СО

3

Писмо № СОА21-МЦ29-268/19.07.2021 г. относно съдействие за финансови средства за подмяна на MARS компютър и софтуерен ъпгрейд на системата за апарат за матнитно-резонансна томография

Проф. д-р Цв. Димитров – изп директор на УПМБАЛ –София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД