Обратно Заседание № 59 на ПК по здравеопазване и социална политика от 14.07.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

14.07.2021 г., 12.30 ч., зала 1 и онлайн 

чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка"  и  ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК08-2152/1/30.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в сградa - публична общинска собственост, находящa се на територията на район „Нови Искър”

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

2

Писмо № СОА21-МЦ29-249/08.07.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 30.07, 10.00 ч.

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

3

Справки №№ СФИ21-ВК66-219/10/06.07.2021 г. и СФИ21-ВК66-219/13/06.07.2021 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА21-ДИ05-1895/24.06.2021 г. относно подадени чрез СОАПИ заявления по Закона за насърчаване на инвестициите и Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“.

Н. Стойнев – председател на НС на СОАПИ

5

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК08-15421/5/07.07.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, предтавляващи помещения, обособени като Обект № 1, Обект № 2, Обект № 3 (състоящ се от четири самостоятелни кабинета, функционално свързани), находящи се на територията на р-н „Сердика“, за срок от пет години – за лекарски кабинети

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

2

Писмо № СФИ21-ВК66-276/028.07.2021 г. във връзка с отчет № СОА21-МЦ29-240/05.07.2021 г. на ликвидатора на „МЦ 1-Банкя“ ЕООД – в ликвидация

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

В. Савов - ликвидатор

 

3

Доклад № СОА21-ВК66-6454/08.07.2021 г. относно заемообразно отпускане на сердтва за разплащане на разходи по договор за фианнсиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори

 

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Доклад № СОА21-МЦ29-221/3/10.07.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев

М. Христова

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО