Обратно Заседание № 58 на ПК по здравеопазване и социална политика от 08.07.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

08.07.2021 г., 10.00 ч., онлайн

чрез платформата CISCO Webex Meeting, както и на  фейсбук страницата на СОС 


Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ДИ05-29/16/23.06.2021 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж – повторно разглеждане

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ДИ05-1895/24.06.2021 г. относно подадени чрез СОАПИ заявления по Закона за насърчаване на инвестициите и Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“.

Н. Стойнев – председател на НС на СОАПИ

3

Доклад № СОА21-ВК08-8274/1/17.06.2021 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0181-C01.

Г. Илиев – кмет на р-н „Слатина“

4

Писмо № СОА21-МЦ29-233/23.06.2021 г. относно осигуряване не средства за ремонт на покрив и канализационна система

Д-р Цв. Зафирова – управител на СБПЛР „Кремиковци“ ЕООД

5

Писмо № СОА21-ДИ03-41/17.06.2021 г. относно жалби до Омбудсмана на Република България

Доц. д-р Диана Ковачева – Омбедсман на Република България

6

Писмо № СОА21-МЦ29-238/02.07.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 16.07, 10.00 ч.

д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

7

Разни