Обратно Заседание № 57 на ПК по здравеопазване и социална политика от 23.06.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

23.06.2021 г., 09.00 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-5320/1/07.06.2021 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Сердика“ на имот – частна общинска собственост, и част от имот – публична общинска собственост.

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

2

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2006/4/07.06.2021 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 (пет) години, на Фондация „За децата с церебрална парализа“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Султан Тепе“ № 18.

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

3

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-4152/1/07.06.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на едноетажна сграда, представляваща амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ.

А. Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

4

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-5642/15.06.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Панчарево“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Писмо № СОА21-МЦ29-220/1/15.06.2021 г. относно предложение от проф. Пл. Дойнов – ректор на НБУ за партньорство при създаването на Медицински факултет към университета.

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

6

Писмо № СОА21-МЦ29-221/1/15.06.2021 г. относно закупуване на нов компютърен томограф за нуждите на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

7

Писмо № СОА21-МЦ29-228/1/18.06.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

8

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-МЦ29-127/2/22.06.2021 г. относно даване на разрешение за съвместна дейност на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

2

Доклад № СОА21-МЦ29-179/3/22.06.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Четвърта многопрофлина блоница за активно лечение-София“ ЕАД за срок от 10 /десет/ години

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Писмо № СОА17-МЦ29-126/61/21.06.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 28.06.2021 г., 10.30 ч.

Д-р М. Димов – управител на ДКЦ ХІV-София ЕООД