Обратно Заседание № 56 на ПК по здравеопазване и социална политика от 16.06.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

16.06.2021 г., 12.30 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад за дейността № СОА21-МЦ29-189/28.05.2021 г. на изп. директор

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор на ІV МБАЛ-София ЕАД

2

Писмо № СОА21-МЦ29-204/1/08.06.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

3

Разглеждане на актуалното състояние на МЦ ІХ-София ЕООД

 

4

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК08-6032/1/04.06.2021 г. относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Мл. Младенов – кмет на р-н „Връбница“

2

Доклад № СОА21-ВК66-5546/11.06.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ ХVІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА21-ВК66-5541/11.06.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „ДКЦ ХІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов