Обратно Заседание № 55 на ПК по здравеопазване и социална политика от 09.06.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.06.2021 г., 09.00 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-4840/25.05.2021 г. относно проект на Решение за определяне на наименование и щатни бройки в социална услуга – делегирана от държавата дейност „Кризисен център“, гр. София, район „Надежда“, ж. к. „Лев Толстой“, бл. 43, ет. 1.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК66-3563/14.04.2021 г. относно приемане на програма „Четири сезона за здравето на нашите деца“

Б. Иванов

К. Контрера – общински съветници

3

Доклад СОА21-ВК66-4863/26.05.2021 г. относно приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността за 2020 г. на „Диагностично-консултативен център Х-София“ ЕООД – в ликвидация, приключване ликвидацията на „Диагностично-консултативен център Х-София“ ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев – общински съветници

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Писмо № СОА21-ВК66-4772/21.05.2021 г. относно Решение № 205 на Столичния общински съвет от 22.04.2021 г. за разходване на средства постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последствията от епидемията

Кр. Димитров – директор на дирекция „АПП“

 

5

Доклад № СОА21-ВК66-5180/03.06.2021 г. относно удължаване на срока на договорите за възлагане на контрол на общински лечебни заведения до избора на контрольори след провеждането на конкурс

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев – общински съветници

6

Доклад № СОА21-МЦ29-187/1/02.06.2021 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 11.06.2021 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

Д-р А. Койчев, дм – общински съветник

7

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-6/53/12.05.21 г., СФИ21-МЦ29-6/52/12.05.21 г., СФИ20-МЦ29-7/358/10.05.21 г., СОА21-МЦ29-156/29.04.21 г., СОА21-МЦ29-155/29.04.21 г., СФИ21-ГР94-2798/26.05.21 г., СФИ21-ГР94-2799/26.05.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

8

Разни

 

 

 Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА21-МЦ29-198/07.06.2021 г. относно  извършване на спешен ремонт на английски дворове на „ДКЦХХІІ-София“ ЕООД, база Коперник

Д-р Л. Иванова – управител

2

Писмо № СОА21-МЦ29-202/07.06.2021 г. относно Решение № 677/17.12.2020 г. на СОС

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД