Обратно Заседание № 54 на ПК по здравеопазване и социална политика от 26.05.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

26.05.2021 г., 09.30 ч., онлайн 

чрез CISCO Webex Meeting – връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Писмо № СЗД21-ВК66-76/17.05.2021 г. относно осигуряване на средства за авариен ремонт на канализационна система и покрив на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци“ ЕООД

Д-р М. Чеуз – директор на дирекция „Здравеопазване“

Д-р Цв. Зафирова - управител

3

Писмо СОА21-МЦ29-163/ и писмо СОА21-МЦ29-163/1/18.05.2021 г. относно разрешение за отдаване под наем на обект в ДКЦ ХVІ-София ЕООД

Д-р Й. Георгиева - управител

4

Отчети №№ СОА21-ТД26-147/58/27.04.2021 г., СФИ21-ТД26-147/60/28.04.21 г., СОА21-МЦ29-144/26.04.21 г., СОА21-МЦ29-166/05.05.21 г., СОА21-МЦ29-141/23.04.21 г.,   СОА21-МЦ29-161/29.04.21 г., СОА21-МЦ29-164/29.04.21 г., СОА21-МЦ29-149/27.04.21 г.,   СОА21-МЦ29-148/27.04.21 г.,   СОА21-МЦ29-140/23.04.21 г., СОА21-МЦ29-147/62/28.04.21 г., СОА21-МЦ29-136/21.04.21 г.,     на управители на ОЛЗ

Управители на ОЛЗ

5

Отчети №№ СОА19-МЦ29-205/7/05.05.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/39/29.04.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/51/07.05.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/50/07.05.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/49/07.05.2021 г., СОА21-ГР94-2435/05.05.21 г., СОА20-ГР94-2008/4/15.04.2021 г., СОА21-ГР94-2378/29.04.21 г., СОА20-МЦ29-513/2/29.04.2021 г., СОА21-МЦ29-162/29.04.2021 г., СОА21-МЦ29-157/29.04.2021 г., СОА21-МЦ29-159/29.04.2021 г., СОА21-МЦ29-165/05.05.2021 г., СОА21-МЦ29-143/26.04.2021 г., СОА21-МЦ29-147/27.04.2021 г., СОА20-МЦ29-510/2/26.04.2021 г., СОА21-МЦ29-169/07.05.2021 г., СФИ21-ТД26-193/4/26.04.21 г., СОА21-ГР94-2350/28.04.21 г., СОА21-МЦ29-153/28.04.2021 г., СФИ21-ТД26-193/3/26.04.21 г., СФИ21-ТД26-193/2/26.04.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

6

Програма № СОА21-МЦ29-142/23.04.2021 г. за развитието и дейността на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД за 2021 г., бизнес план СОА21-МЦ29-104/29.03.21 г., СФИ21-ТД26-115/9/30.03.21 г.,  

Управители на ОЛЗ

7

Разни  

 Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА21-ВК66-4782/21.05.2021 г. относно  участие в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО