Обратно Заседание № 53 на ПК по здравеопазване и социална политика от 19.05.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика,

19.05.2021 г., 09.00 ч., онлайн

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-1162/3/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение-Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК66-1176/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІ-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА21-ВК66-1181/1/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

 

4

Доклад № СОА21-ВК66-4077/27.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХІІ-София“ ЕООД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА21-ВК66-4309/11.05.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХV-София“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Доклад № СОА21-МЦ29-36/6/13.05.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София“Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Писмо № СОА20-НЦ62-672/4/03.03.2021 г. относно решение № 88 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. на СОС

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Писмо относно даване на разрешение за стартиране на процедура за отдаване под наем на обект База ІІ на „ІV МБАЛ-София“ ЕАД

Доц. д-р А. Иванов – изп. директор

9

Писмо № СОА21-МЦ29-173/12.05.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 21.05.2021 г., 10.00 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

10

Отчет № СОА21-МЦ29-138/23.04.2021 г. на управител на ДКЦ

Д-р Слави Славчев

11

Отчети №№ СФИ21-ТД26-169/08.04.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/38/29.04.2021 г., СОА21-ГР94-2378/29.04.2021 г., СОА21-ТД26-5000/28.04.2021 г.,

Контрольори на ОЛЗ

12

Покана № СОА21-ГР94-2323/27.04.2021 г. за откриване на паметна плоча на проф. д-р Марин Мушмов

Инициативен комитет

13

Разни