Обратно Заседание № 51 на ПК по здравеопазване и социална политика от 21.04.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

21.04.2021 г., 09.00 ч., онлайн, 

чрез CISCO Webex Meeting – връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8488/6/14.04.2021 г. относно разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.

Й. Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА16-ПП00-13/683/13.04.2021 г. относно поетапно разкриване на три Центъра за обществена подкрепа, два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и два Дневни центъра за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”.

А. Атанасова  – зам.-кмет на СО

 

3

Доклад № СОА20-ВК08-16216/3/04.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО-район „Сердика“

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

4

Писмо № СОА21-МЦ29-127/14.04.2021 г. относно предоставяне на  високотехнологично оборудване – позитронно-емисионен томограф с компютър томограф (ПЕТ/КТ) за изпълнение на процедурата „позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ)”

Д-р Б. Петров – изп. директтор на Пета МБАЛ-София ЕАД

5

Бизнес планове №№ СФИ21-ТД26-115/9/30.03.2021 г., СОА21-МЦ29-104/29.03.2021 г. на управители на ОЛЗ

 

6

Отчети №№ СОА21-МЦ29-108/31.03.2021 г., СФИ21-ТД26-115/8/30.03.2021 г.

Управители на ОЛЗ

7

Отчети №№ СОА21-МЦ29-113/01.04.2021 г., СОА21-МЦ29-107/31.03.2021 г., СОА21-МЦ29-102/25.03.2021 г., СФИ21-МЦ29-9/22.03.2021 г., СФИ20-МЦ29-7/357/01.04.2021 г.,СОА21-ГР94-1800/02.01.2021 г.,

Контрольори на ОЛЗ

8

Разни