Обратно Заседание № 50 на ПК по здравеопазване и социална политика от 15.04.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

15.04.2021 г., 09.30 ч., онлайн 

чрез CISCO Webex Meeting – връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-4860/2/01.04.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-МЦ29-18/1/01.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА21-ВК66-1180/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

 

4

Доклад № СОА21-ВК66-1138/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклад № СОА20-МЦ29-589/2/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение „Свети Йоан Кръстител“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

6

Доклад № СОА20-МЦ29-577/1/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІІ-София “ ЕАД и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

 

7

Доклад № СОА20-МЦ29-567/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 /един/ брой имунологичен анализатор

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

8

Писмо № СОА21-МЦ29-111/01.04.2021 г. относно ограничаване на паркиране пред „ДКЦ XXII-София“ ЕООД.

д-р Л. Иванова - управител

9

Разни