Обратно Заседание № 5 на ПК по здравеопазване и социална политика от 18.12.2019 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

18.12.2019 г., 12.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК66-9980/09.12.2019 г. относно одобряване на общата численост и структурата на Столична общинска администрация, район „Нови Искър“, район „Красно село“ и район „Слатина“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Доклад № СОА18-ВК66-1126/14/10.12.2019 г. относно приемане на Годишен план-график за 2020 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

 

3

Доклад № СОА19-МЦ29-403/2/09.12.2019 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ VІІІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р В. Милев

М. Христова

Д. Барбалов

4

Доклад № СОА19-ВК66-9973/09.12.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Доклад № СОА19-ВК66-9976/09.12.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

6

Писмо № СОА18-ВК66-5437/8/09.12.2019 г. относно удължаване на срока на отпуснати заеми на „Медицински център 1-Банкя“ ЕООД до 30.06.2020 г.

В. Савов - ликвидатор

7

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК66-10184/13.12.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община

Малина Едрева – общински съветник

2

Доклад № СОА19-ВК66-10262/16.12.2019 г. относно участие на СО с проектно предложение в процедурата „Изграждане на младежки центрове“ в рамките на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) чрез финансовата подкрепа на страните донори Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия с краен срок за кандидатстване 30.12.2019 г., 18.00 ч.

Доц. д-р Т. Чобанов – зам.-кмет на СО