Обратно Заседание № 49 на ПК по здравеопазване и социална политика от 07.04.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

07.04.2021 г., 09.00 ч., онлайн

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 3 граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес  bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СФИ20-ВК66-576/1/05.03.2021 г. относно искане за опрощаване на паричен заем на „ДКЦ ХІІ-София“ ЕООД

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Д-р В. Василев - управител

2

Писмо № СОА21-НЦ62-101/10.02.2021 г. относно разкриване като държавно делегирана дейност на две социални услуги

Становище № СОА21-НЦ62-101/1/09.03.2021 г.

Мина Енева – директор на Фондация „Св. Рафаил“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СОА21-ВК08-3973/17.03.2021 г. относно управлението на МЦ ІХ-София ЕООД

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

4

Отчети №№ СОА21-МЦ29-87/01.03.2021 г., СОА21-МЦ29-57/03.02.2021 г., СОА21-МЦ29-105/29.03.2021 г.,СФИ21-МЦ29-9/22.03.2021 г.,

Контрольори на ОЛЗ

5

Разни

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-1636/4/31.03.21 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

 

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО