Обратно Заседание № 48 на ПК по здравеопазване и социална политика от 17.03.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

17.03.2021 г., 09.00 ч., онлайн

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-497/4/05.03.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА20-ВК08-14881/3/17.02.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот, публична общинска собственост – помещение, находящо се на територията на район „Нови Искър“, с. Доброславци, за осъществяване на здравна дейност

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

3

Доклад № СОА21-ВК08-1435/4/10.03.2021 г. относно предоставяне на заемообразни средства във връзка с изпълнение на дейност по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 в район „Овча купел“, договор BG05M90P001-2.001-0153-С01

А. Стефанов – кмет на р-н „Овча купел“

4

Доклад № СОА21-ВК66-2159/04.03.2021 г. относно промяна на устава и наименованието на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД

д-р Антон Койчев, д.м.,

проф. д-р Иво Петров,

Дончо Барбалов

5

Доклад № СОА21-ВК66-2378/1/12.03.2021 г. относно необходимите финансови средства за реализация на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2021 г.

Д-р А. Койчев, дм

М. Едрева

С. Христова

М. Христова

Д. Барбалов

6

Покана СОА21-МЦ29-83/1/25.02.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 30.03.2021 г. 13.30 ч.

Т. Евтимова – управител на ДКЦ ХІ-София ЕООД

7

Покана СОА21-УЗ21-276/04.03.21 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 24.03.2021 г. 10.30 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД

8

Справка № СФИ20-ВК66-172/103/04.03.2021 г. относно възнагражденията на управителните и контролните органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за четвърто тримесечие на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

9

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ДИ05-635/1/12.03.2021 г. относно приемане на решение за увеличаване капацитета на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ с адрес: гр.София, район „Лозенец“, ул. „Персенк“ № 22, бл.34, от 20 места на 35 места, считано от 01.04.2021г.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО