Обратно Заседание № 47 на ПК по здравеопазване и социална политика от 24.02.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

24.02.2021 г., 09.00 ч, онлайн

което ще се проведе

чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад СОА21-ВК66-1398/10.02.2021 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2021год.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК66-1501/12.02.2021 г. относно разсрочване на публични общински вземания за местен Данък върху недвижимите имоти в размер над 100 000 лв. за срок над една година и за местна Такса за битови отпадъци над 30 000 лв. за срок по-голям от една година на „Диагностично консултативен център XII-София“ ЕООД, ЕИК 000689524, на основание чл. 4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ.

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Отчети №№ СФИ20-МЦ29-7/349/04.02.21 г., СФИ20-МЦ29-5/308/04.02.21 г., СОА21-МЦ29-59/04.02.21 г., СОА19-МЦ29-205/6/04.02.21 г., СФИ20-МЦ29-7/346/02.02.21 г., СОА21-ГР94-507/02.02.21 г., СОА20-МЦ29-513/1/01.02.21 г., СОА20-ГР94-2008/3/01.02.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

4

Годишни доклади за състоянието на СФУК №№ СОА20-ДИ04-3465/96/02.02.21 г., СФИ20-ТД26-7187/36/29.01.21 г., СОА20-ДИ04-3465/64/22.01.21 г., СОА20-ДИ04-3465/62/22.01.21 г., СОА20-ДИ04-3465/23/13.01.21 г.,

Директори и управители на ОЛЗ

5

Покана СОА21-МЦ29-65/09.02.21 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Писмо № СОА21-МЦ29-74/18.02.21 г. за промяна на датата – 26.02.21 г., 13.00 ч

Д-р А. Мишева – управител на МЦ ХХХІ-Нови Искър ЕООД

6

Покана СОА21-МЦ29-73/16.02.21 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 12.03.21 г., 13.00 ч.

Т. Евтимова – управител на ДКЦ ХІ-София ЕООД

7

Покана СОА21-МЦ29-72/16.02.21 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 15.03.21 г., 10.00 ч

 

Д-р В. Василев – управител на ДКЦ ХІІ-София ЕООД

8

Благодарствено писмо № СОА21-МЦ29-58/03.02.21 г.

Ген-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски – начлник на Военно-медицинска академия

9

Разни