Обратно Заседание № 46 на ПК по здравеопазване и социална политика от 11.02.2021 г.

Дневен ред на извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика,

11.02.2021 г., 09.00 ч., онлайн

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка"

и щe се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица,на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-60/2/10.02.2021 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

Д. Барбалов

2

Разни