Обратно Заседание № 45 на ПК по здравеопазване и социална политика от 10.02.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

10.02.2021 г., 09.30 ч., онлайн

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка"

и щe се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица,на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад№ СОА20-ВК08-11713/7/14.01.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години на фондация „Образователно Равенство Аутизъм - България“.

Тр. Трайков – кмет на р-н „Средец“

2

Доклад № СОА20-НЦ62-672/2/18.01.2021 г. относно отмяна на Решение № 372 по Протокол № 77 от 13.06.2019 г. на Столичния общински съвет.

Д-р А. Койчев,дм

М. Едрева

М. Христова

Д. Барбалов

3

Писмо № СЗД21-КЦ51-4/19.01.2021 г. относно включване на Столична община в информационна кампания за популяризиране на даряването на плазма

Д-р Моника Чеуз

 

Д-р Павлина Михайлова

4

Отчети №№ СОА21-ТД26-1029/29.01.2021 г., СФИ20-МЦ29-7/342/01.02.2021 г., СОА21-ТД26-1021/29.01.2021 г., СОА21-МЦ29-50.29.01.2021 г., СОА21-МЦ29-49/29.01.2021 г., СОА20-МЦ29-195/3/29.01.2021 г., СОА20-ГР94-3819/2/28.01.2021 г., СОА21-ГР94-368/25.01.2021 г.,

Контрольори на ОЛЗ

5

Доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и въпросник за самооценка №№ СОА20-ДИ04-3465/70/26.01.21г, СОА20-ДИ04-3465/53/20.01.21г, СОА20-ДИ04-3465/44/19.01.21г, СОА20-ДИ04-3465/41/19.01.21г, СОА20-ДИ04-3465/37/19.01.21г, СФИ20-ТД26-7187/32/20.01.21г, СФИ20-ТД26-7187/30/20.01.21г, СФИ20-ТД26-7187/28/20.01.21г,  СФИ20-ТД26-7187/26/20.01.21г, СФИ20-ТД26-7187/25/20.01.21 г., СФИ20-ТД26-7187/23/19.01.21 г, СФИ20-ТД26-7187/19/19.01.21г, СФИ20-ТД26-7187/18/19.01.21 г, СФИ20-ТД26-7187/17/19.01.21 г, СФИ20-ТД26-7187/14/19.01.21 г, СФИ20-ТД26-7187/10/18.01.21 г., СФИ20-ТД26-7187/9/18.01.21 г., СФИ20-ТД26-7187/8/18.01.21 г., СФИ20-ТД26-7187/5/15.01.21 г., СФИ20-ТД26-7187/4/15.01.21 г., СОА21-МЦ29-26/20.01.2021 г, СОА21-МЦ29-28/20.01.2021г,СОА21-МЦ29-28/1/21.01.2021г, СОА21-УЗ21-49/19.01.2021 г, СОА21-УЗ21-47/19.01.2021 г, СОА21-МЦ29-20/8.01.2021 г, СОА19-ДИ04-3226/152/18.01.2021 г, СОА19-ДИ04-3226/151/15.01.2021 г,

Изп. директори и управители на ОЛЗ

6

Отчети №№ СОА19-МЦ29-330/5/04.01.2021 г, СОА21-МЦ29-1/04.01.2021 г, СОА19-МЦ29-329/8/08.01.2021 г

В. Савов – ликвидатор на МЦ-1- Банкя, МЦ 16 и ДКЦ 10

7

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-11166/3/05.02.2021 г. относно възлагане предоставянето на услугата „патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК08-1398/08.02.2021 г. относно съгласие на Район Панчарево-СО да кандидатства в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“