Обратно Заседание № 44 на ПК по здравеопазване и социална политика от 03.02.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

03.02.2021 г., 11.30 ч., онлайн, 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-НЦ62-724/22.01.2021 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

2

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-575/2/22.01.2021 г. относно даване на разрешение за разпоредителна сделка с ДМА на СБАЛОЗ „Проф.д-р Марин Мушмов“ ЕООД

Д-р А. Койчев,дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3

Писмо № СЗД21-КЦ51-4/19.01.2021 г. относно включване на Столична община в информационна кампания за популяризиране на даряването на плазма

Д-р Моника Чеуз

Д-р Павлина Михайлова

4

Писмо № СФИ20-ВК66-172/92/27.01.2021 г. относно финансови отчети на общинските търговски дружества – лечебни заведения за месец ноември на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка №№ СОА20-ДИ04-3465/24/13.01.21 г., СОА20-ДИ04-3465/25/13.01.21 г., СФИ20-ТД26-7187/3/14.01.21 г., СОА21-МЦ29-11/08.01.21 г., СОА21-ТД26-80/06.01.21 г., - за сведение

 

6

Покана № СОА21-МЦ29-44/26.01.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 12.02.2021 г., 10.00 ч.

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ- София ЕООД

7

Разни