Обратно Заседание № 43 на ПК по здравеопазване и социална политика от 27.01.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

27.01.2021 г., 09.30 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№СОА21-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г

Елен Герджиков – председател на СОС         

2

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16383/1/18.01.2021 г. относно кандидатстване за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“.

И. Чакъров -       кмет на р-н „Красна поляна“

3

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-649/21.01.2021 г. относно програма на Столична община за „Скринингово изследване за COVID-19 /коронавирусна инфекция/, чрез антигенен тест на персонала в образователните институции – училища на територията на Столична община“.

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М.  Едрева

4

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община.

ПГ Патриоти за София

5

Разни

 

 Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА21-ВК66-752/25.01.2021 г. относно предоставяне на дезинфектанти и препарати за нуждите на потребителите в социалните услуги на територията на Столична община с цел недопускане разпространението на COVID-19

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА21-ВК66-530/18.01.2021 г. относно удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ VІІІ-София“ ЕООД до избора на управител след провеждането на конкурс

Д. Барбалов

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

3

Писмо № СОА21-МЦ29-36/22.01.2021 г. относно закупуване на комплексна система за ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография за нуждите на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. Цв. Димитров – изп. директор

4

Писмо № СОА21-МЦ29-25/20.01.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия –28.01.2021 г., 10.00 ч.

Писмо № СОА21-МЦ29-41/26.01.2021 г. за промяна на датата за провеждане на конкурса – 29.01.2021 г., 10.00 ч.

Д-р Цв. Недялков – управител на ДКЦ ХХХ-София ЕООД