Обратно Заседание № 42 на ПК по здравеопазване и социална политика от 20.01.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

20.01.2021 г., 09.30 ч., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо вх.№ СОА20-НЦ62-1103/04.12.2020 г. относно кръщаване на обект в гр. София на името на проф. д-р Александър Чирков

Д-р Иван Маджаров – председател на БЛС

2

Писмо № СФИ20-ВК66-172/87/29.12.2020 г. относно финансови отчети на общинските търговски дружества – лечебни заведения за месец октомври на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Писмо СОА21-МЦ29-14/2/15.01.2021 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 02.02.2021 г., 10.30 ч.

Д-р Сл. Славчев -

4

Отчети №№ СОА20-МЦ29-488/20.10.2020 г., СФИ20-ТД26-117/143/20.10.2020 г.

Управители на ОЛЗ

5

Отчети №№ СОА20-ГР94-5701/18.11.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/284/07.12.2020 г.

Контрольори на ОЛЗ

6

Писмо № СОА21-КЦ01-2149/13.01.2021 относно нуждите на ЛЗ на територията на СО от специализиращи лекари

Диян Ганев – студент в МУ-София

7

Разни

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК08-12927/3/04.01.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност /лекарски и стоматологични кабинети/

Д. Райчева – кмет на р-н „Нови Искър“

2

Доклад № СОА20-ВК66-11166/22.12.2020 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP00-6.002 „Патронажна грижа+“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СОА21-МЦ29-19/18.01.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 02.02.2021 г., 10.00 ч.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД