Обратно Заседание № 40 на ПК по здравеопазване и социална политика от 17.12.2020 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

17.12.2020 г., 09.00 ч., онлайн,

чрез CISCO Webex Meeting  връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК08-16235/16.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Триадица“ – СО с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Д. Божилов – кмет на р-н „Триадица“

2

Доклад № СОА20-ВК08-16259/16.12.2020 г. относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Столична община-  район „Илинден“, да кандидатства с по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

И. Божилов – кмет на р-н „Илинден“

3

Доклад № СОА20-ВК08-16274/16.12.2020 г. относно кандидатстване по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“,  от страна на СО-  район „Изгрев“

Д. Георгиев – кмет на р-н „Изгрев“

4

Доклад № СОА20-ВК08-16317/16.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Средец“ – СО с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Тр. Трайков – кмет на р-н „Средец“

5

Доклад № СОА20-ВК08-16318/16.12.2020 г. относно определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие СО -  район „Слатина“, за кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Г. Илиев – кмет на р-н „Слатина“

6

Доклад № СОА20-ВК08-16320/16.12.2020 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на район „Красно село“ - Столична община, да кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на район „Красно село“-СО за неговото реализиране

 

Р. Станиславова – кмет на р-н „Красно село“