Обратно Заседание № 4 на ПК по здравеопазване и социална политика от 11.12.2019 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

11.12.2019 г., 12.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК66-9528/25.11.2019 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на два проекта по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2.

Доклад № СОА19-МЦ29-432/28.11.2019 г. относно допълване на учредителния акт на „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София“ ЕООД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3.

Доклад № СОА19-МЦ29-224/1/28.11.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД за срок от 3 /три/ години

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4.

Доклад № СОА19-МЦ29-366/2/28.11.2019 г. относно даване на съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Отчети №№ СОА19-МЦ29-430/3/01.11.2019, СОА19-МЦ29-520/30.10.2019, СОА19 - МЦ29 - 370/1/25.10.2019, СОА19 - МЦ29 - 185/4/30.10.2019, СОА19-МЦ29-523/31.10.2019, СОА16-МЦ29-49/31/ 30.10.2019, СОА19-МЦ29-510/22.10.2019, СФИ19-ТД26-55/152/29.10.2019, СФИ19-МЦ29-5/271/ 28 .10 .2019, СФИ19-МЦ29-5/282/31.10.2019, СФИ19-ТД26-55/151/29.10.2019,СОА19-МЦ29-373/1/ 31 . 10 . 2019 – за сведение

Директори и управители на общински лечебни заведения

6

Отчети №№ СОА19-МЦ29-62/2/05.11.2019, СФИ19-МЦ29-5/294/04.11.2019, СФИ19-МЦ29-4/226/06.11.2019, СОА19-ТД26-10123/1/01.11.2019, СФИ19-МЦ29-17/8/31.10.2019, СОА19-МЦ29-205/2/01.11.2019, СОА19-ГР94-2127/2/01.11.2019, СФИ19-МЦ29-5/286/31.10.2019, СОА19-МЦ29-43/4/01.11.2019, СОА19-МЦ29-202/2/31.10.2019, СОА19-ГР94-4953/22/31.10.2019, СФИ19-МЦ29-38/30.10.2019, СОА19-МЦ29-195/2/30.10.2019, СОА19-МЦ29-198/2/30.10.2019, СФИ19-МЦ29-5 /297/14.11.2019, СОА19-МЦ29-519/28.10.2019, СОА19-ТД26-1280/2/23.10.2019, СОА16-ГР94-7277/11/30.10.2019, СОА19-ТД26-10124/1 /01.11.2019, СОА19-ГР94-2339 /5/ 31.10.2019 ,  СОА19-ГР94-3795/1/27.10.2019, СОА18-ГР94-2375/5/26.11.2019, СОА19-МЦ29-361/1/22.10.2019 – за сведение

Контрольори на общински лечебни заведения

7

Разни

 

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК66-9934/09.12.2019 г. относно кандидатстване на СО по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1:Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG19RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с проектно предложение „Основен ремонт /реконструкция“ на Център за временно настаняване „Св. София“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

И. Божилов – кмет на р-н „Илинден“

2.

Доклад № СОА19-ВК66-9923/06.12.2019 г. относно изменение на Решение № 39 от 27.01.2011 г., допълнено с Решение № 89 от 20.02.2014 г. на СОС

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА19-МЦ29-459/4/09.12.2019 г. относно даване на съгласие „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства ДМА – автоматичен имунологичен анализатор

Д-р В. Милев

Проф. А. Николов

Д. Барбалов

4

Доклад № СОА19-МЦ29-341/2/09.12.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ „Св. София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Доклад № СОА19-МЦ29-348/3/09.12.2019 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХХІV-София“ ЕООД и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов