Обратно Заседание № 38 на ПК по здравеопазване и социална политика от 09.12.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

09.12.2020 г., 09.30 ч., онлайн, 

чрез CISCO Webex Meeting  връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК08-11215/3/17.11.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.1244.1.4, с площ 24 кв.м., находящо се на втория етаж в административната сграда на с. Кокаляне, актуван с АОС № 5029/31.10.2014 г.

Н. Гюров – кмет на р-н „Панчарево“

2

Доклад № СОА20-ВК08-7099/3/19.11.2020 г. за учредяване безъвзмездно право на ползване, за срок, за срок 10/десет/ години на сдружение с нестопанска цел „Прегърни ме“ върху нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 63

Н. Александров – кмет на р-н „Оборище“

3

Доклад № СОА20-МЦ29-453/3/18.11.2020 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „ДКЦ V-София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4

Писмо № СОА20-МЦ29-583/03.12.2020 г. относно шскане на разрешение за закупуване на дълготраен материален актив – стерилизатор паров модел CLINICLAVE 45 – съвместно финансиране със Столична община

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

5

Писмо № СОА20-МЦ29-581/02.12.2020 г. относно изпълнение на Решение № 555 на СОС от 12.11.2020 г.

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

6

Отчети №№ СОА20-МЦ29-509/1/28.10.2020 г., СФИ20-ТД26-117/151/28.10.2020 г.

Изп. директори и управители на ОЛЗ

7

Отчети №№ СОА20-МЦ29-493/21.10.2020 г., СФИ20-МЦ29-5/257/05.11.2020 г., СОА19-ГР94-2240/2/04.11.2020 г.

Контрольори на ОЛЗ

8

Оздравителни планове №№ СОА20-МЦ29-397/31.08.2020 г., СОА20-МЦ29-437/28.09.2020 г., СОА20-МЦ29-435/25.09.2020 г., СФИ20-МЦ29-56/1/06.11.2020 г., СОА20-МЦ29-511/29.10.2020 г., СОА20-МЦ29-508/28.10.2020 г., СОА20-ТД26-9582/07.10.2020 г.

Изп. директори и управители на ОЛЗ

9

Обощена информация № СФИ20-ВК66-172/65/23.11.2020 г. въз основа на констатациите и препоръките към междинните финансови отчети за първото шестмесечие на 2020 г. на общинските търговски дружества – лечебни заведения от определените от Столичен общински съвет регистрирани одитори

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

10

Справка № СФИ20-ВК66-172/70/03.12.2020 г., с основните финансово-икономически показатели и отчет за изпълнение на бизнес-плана на общинските търговски дружества – лечебни заведения за деветмесечието на 2020 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Справка № СФИ20-ВК66-172/73/03.12.2020 г. за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечеблни заведения за деветмесечието на 2020

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Разни