Обратно Заседание № 37 на ПК по здравеопазване и социална политика от 02.12.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика,

02.12.2020 г., 09.30 ч., онлайн, 

чрез CISCO Webex Meeting  връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-9580/12.11.2020 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ към договор № BG05M9OP001-2.062-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

А. Атанасова – зам.кмет на СО

2

Писмо вх. № СОА20-МЦ29-566/24.11.2020 г. за разрешение за закупуване на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. Цв. Димитров – изп. директор

3

Писмо № СОА20-МЦ29-560/20.11.2020 г. относно разрешение за закупуване на дигитален рентгенов мамограф за нуждите на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД

Д-р М. Димов - управител

4

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Писмо № СОА20-МЦ29-575/01.12.2020 г. относно намерение за продажба на стар амортизиран ДМА-аналогов мамограф Senographe 700T тип 2301405

 

Д-р Б. Димитров – управител на СБАЛОЗ „Проф. д-р М. Мушмов“ ЕООД

 


Протокол № 37 от 02.12.2020 г.
Видеозапис от заседанието