Обратно Заседание № 36 на ПК по здравеопазване и социална политика от 25.11.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

25.11.2020 г., 09.00 ч., онлайн, 

чрез CISCO Webex Meeting  връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх. № СОА20-ВК66-7501/15.09.2020 г. и  доклад вх. № СОА20-ВК66-7501/3/27.10.2020г. относно: Приемане на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО

Малина Едрева – общ. съветник

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

2

Доклад № СОА20-ВК66-7500/15.09.2020 г. относно приемане на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Малина Едрева – общ. съветник

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

3

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9809/19.11.2020 г. относно приемане на Политика за участието на Столична община в публичните предприятия.

Николай Стойнев,

д-р Георги Георгиев

Карлос Контрера

4

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-593/4/13.11.2020 г. относно увеличаване капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран  устав на дружеството.

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев,

д-р Дончо Барбалов

5

Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-345/2/13.11.2020 г. относно увеличаване капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

д-р Антон Койчев, д.м.

д-р Веселин Милев,

д-р Дончо Барбалов

6

Отчети №№ СОА20-МЦ29-556/16.11.2020 г., СОА20-МЦ29-209/2/10.11.2020 г., СОА20-МЦ29-521/30.10.2020 г., СОА20-МЦ29-198/2/30.10.2020 г., СОА20-ГР94-3844/1/30.10.2020 г, СОА20-МЦ29-512/29.10.2020 г, СОА20-ГР94-3819/1/29.10.2020 г, СОА20-МЦ29-195/2/27.10.2020 г, СОА20-ГР94-2436/2/11.11.2020 г., СОА20-МЦ29-548/10.11.2020 г, СОА20-МЦ29-518/30.10.2020 г., СОА20-МЦ29-517/30.10.2020 г.,СОА20-МЦ29-519/30.10.2020 г.,СОА20-МЦ29-510/29.10.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/256/05.11.2020 г., СФИ20-МЦ29-7/255/05.11.2020 г.,СФИ20-МЦ29-5/229/05.11.2020 г., СОА20-ГР94-2008/2/02.11.2020 г., СОА19-МЦ29-205/5/02.11.2020 г.СФИ20-МЦ29-7/245/30.10.2020 г., СОА20-МЦ29-507/28.10.2020 г., СОА20-МЦ29-173/1/28.10.2020 г.,

Контрольори на ОЛЗ

7

Отчети №№ СОА20-МЦ29-505/28.10.2020 г, СОА20-МЦ29-503/28.10.2020 г  , СОА20-МЦ29-552/12.11.2020 г., СОА16-МЦ29-49/33/29.10.2020 г., СФИ20-ТД26-1218/4/28.10.2020 г.

Изп. директори и управители на ОЛЗ

 

Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК08-14181/1/19.11.2020 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0170-C01 „Надежда за утре/Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – район „Подуяне“ по ОП РЧР 2014-2020

Писма № СОА20-ВК08-12358/3/19.11.2020 г. и СОА20-ВК08-12358/4/23.11.2020 г. от д-р Д. Барбалов, касаещо проекти на всички райони, идентични с горния проект

Ева Митова – кмет на р-н „Подуяне“

2

Доклад № СОА20-ВК66-9970/24.11.2020 г. относно разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

3

Доклад  № СОА20-ВК66-9929/23.11.2020 г. относно програма на Столична община за медико-диагностични изследвания на лица в общинските диагностично-консултативни центрове

Д-р Д. Барбалов –

Д-р А. Койчев, дм

 

4

Доклад № СОА20-ВК66-9962/24.11.2020 г. относно предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19

Дончо Барбалов

Д-р Антон Койчев, дм

 


Протокол № 36 от 25.11.2020 г.
Видеозапис от заседанието